نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
هفتمين نشست علمي ماهانه انجمن در سال 87
 
طراحی برنامه درسی در دانشگاه های مجازی
دکتر فرهاد سراجی
عضو هیات علمی بوعلی سینا
هدف کلی این سخنرانی بررسی شیوه های طراحی برنامه درسی در دانشگاه ها یا دوره های مجازی است. برای این منظور ابتدا مفهوم طراحی و طراحی برنامه درسی بیان می شود. سپس شش الگوی طراحی برنامه درسی در محیط های مجازی شامل؛ الگوي طراحي در محيط يادگيري آن لاين وستون و همکاران (1999)، الگوي اکتشافي طراحي آموزش مجازي بيک و شورنيک(2004)، الگوي کاربردي طراحي يادگيري شبکه اي گودير(2005)، الگوي طراحي محيط هاي غني براي يادگيري فعال ميگل و مک فرسون(2005 )، الگوي طراحي محيط يادگيري مجازي باتيستا و مارتينز(2006) و الگوي کل نگرانه طراحي محيط يادگيري آن لاين تئو و ويليامز(2006) به اختصار بررسی و تحلیل می شود. در گام بعدی از تحلیل این شش الگو، مهم ترین عوامل اثرگذار بر طراحی برنامه درسی در دو مقوله زیر شناسایی و طبقه بندی می شود:
الف) درک قابلیت های فناوری و ویژگی های محیط مجازی. مهم ترین قابلیت های محیط مجازی که باید در طراحی برنامه درسی مد نظر قرار گیرد، عبارتند از؛ قابلیت های ارتباطی، اطلاعاتی، شخصی سازی، تعاملی، چندحسی، هر زمانی و هر مکانی.
ب) نظریه های یادگیری یادگیرنده محور. نظریه های یادگیری که در این محیط باید به کار گرفته شوند، بیشتر بر؛ تعامل و مذاکره، فعالیت یادگیرنده، حل مساله، ارائه دیدگاه های چندگانه و یادگیری اصیل و واقعی تاکید دارند.
در گام بعدی ویژگی های عناصر گانه برنامه درسی شامل؛ هدف های برنامه درسی، انتخاب و سازماندهی محتوا، فعالیت های یادگیری، مواد و منابع یادگیری، فضا، زمان، گروه بندی، روش تدریس و راهبردهای ارزشیابی شناسایی می شود. برای این کار ابتدا ویژگی طرح برنامه درسی سه دانشگاه مجازی خارجی؛ سوئنبرن استرالیا، یونیتار مالزی و آتاباسکای کانادا بررسی می شود و سپس با تلفیق داده های حاصل از این مطالعه و بررسی متون تخصصی ویژگی های عناصر نه گانه دانشگاه مجازی ارائه می شود.
بر اساس این مطالعه گروه طراح برنامه درسی دانشگاه مجازی باید در سطح عام به دو عامل مهم نظریه های یادگیرنده محور و درک قابلیت های فناوری توجه کند و بر اساس آن در سطح خاص ویژگی ها و روابط بین عناصر نه گانه برنامه درسی را به گونه ای تنظیم کند که ضمن کمک به یادگیرنده مجازی در کسب تخصص موضوعی، او را در رسیدن به مهارت های حل مساله، قدرت تصمیم گیری، مدیریت زمان، تعامل و خلاقیت کمک  کند.   
نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟