نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
سومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 86

 ميزگرد تخصصي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران:
بازشناسي مفهوم و كاربرد برنامه درسي پنهان

اعضاء ميزگرد: دكتر محمود مهرمحمدي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)- دكتر حسين اسكندري (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي)، دكتر محمود سعيد رضواني (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)، دكتر بهروز مهرام (عضو هيئت علمي دانشگاه مشهد)
تاريخ و زمان برگزاري: چهارشنبه 27/4/86ساعت 10 الي 12
مكان برگزاري: تهران- خيابان ايرانشهر شمالي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چكيده :
 

اگر جايگاه هر حوزه معرفتي در معماري دانش بشري را از جمله بتوان مرهون غناي مفهومي يا توان بصيرت آفريني و ژرفا بخشي به چگونگي روياروئي با پديده هاي مورد توجه دانست ، قلمرو برنامه درسي قطعا داراي جايگاه رفيعي  در ميان دانش هاي انساني – اجتماعي عصر حاضر است. اين جايگاه ناظر به مفاهيم و آموزه هاي مندرج در ساختار مفهومي اين رشته است كه امكان ارائه تفسيرها و تحليل هاي متفاوت از پديده هاي پيچيده حوزه تعليم و تربيت و همچنين ارائه راه حل هاي بديع و مناسب توسط افراد آشنا با اين حوزه معرفتي را فراهم مي سازد.
برنامه درسي پنهان
را قطعا بايد در زمره اين مفاهيم و يكي از دستاوردهاي مهم مفهومي اين حوزه تلقي كرد. در كشور ما خوش بختانه كوشش هاي قابل توجهي در استفاده از ظرفيت تحليلي و تفسيري اين مفهوم از مسائل تعليم و تربيت و ارائه راه حل‌هاي مبتني برآن به عمل آمده است. اين كوشش ها را بايد به جد پاس داشت و از مساعي نويسندگان صاحب نظر آن جدا قدرداني نمود. در عين حال بايد توجه داشت كه اين كوشش ها عمدتا توسط صاحب نظران  داراي تخصص در حوزه هائي به جز برنامه درسي اتفاق افتاده است كه خود پديده جالب و در خور تاملي است. متخصصان برنامه درسي كشور ، به ديگر سخن، در حدي كه بايد و شايد به شرح و بسط اين مفهوم و تبيين ظرفيت بصيرت آفرين آن  در مطالعات و هم چنين راه گشائي آن در سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها نپرداخته اند و از اين حيث بايد مفهوم برنامه درسي پنهان را نزد متخصصان برنامه درسي مهجورتر از ساير متخصصان ارزيابي كرد!!!

هدف اين ميزگرد تخصصي جلب توجه بيشتر صاحب نظران و دست اندركاران برنامه ريزي درسي كشور به اين مقوله و تلاش براي ايجاد هم گرائي در برداشت هاي متفاوتي است كه مي تواند درباره معنا و مدلول اين مفهوم وجود داشته باشد. شركت كنندگان در اين ميز گرد حول محورهائي مانند آن چه ذيلا مورد اشاره قرار كرفته است به گفت وگو خواهند پرداخت:
1. آيا برنامه درسي پنهان واقعا يك "برنامه" است، يعني مربوط به مقام برنامه ريزي و مسبوق به اراده و آگاهي برنامه ريزان است؟ چراو چگونه؟

2. آيا ميان مفاهيم "برنامه درسي پنهان" و "برنامه درسي ضمني" تفاوت وجود دارد يا هر دو به يك مقوله يا معناي واحد اشاره دارند؟
3. آيا بايد براي يادگيري ناشي از آموزش‌هايي كه با روش غيرمستقيم در دستور كار نظام آموزشي قرار مي‌گيرند با يادگيري‌هاي ناشي از برنامه درسي پنهان تفاوت قائل بود؟ چرا . چگونه؟

4. برنامه درسي پنهان در متون فارسي ( اعم از كتاب ها، پژوهش ها و مقالات) با چه عناويني به كار گرفته شده و در اين متون براي برنامه درسي پنهان چه ماهيتي در نظر گرفته شده است؟