نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
ششمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در مهر ماه 85

عنوان سخنراني: ضرورت و چگونگي آموزش سواد اطلاعاتي از طريق كتابهاي درسي
سخنران: دكتر نعمت‌اله موسي‌پور، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ و زمان برگزاري: چهارشنبه 29/7/85 ساعت 10 الي 12
مكان برگزاري: تهران- خيابان ايرانشهر شمالي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چكيده:
سواد اطلاعاتي به معناي مهارت در تشخيص نياز اطلاعاتي، تعريف مسأله، جستجوگري، جايابي، دسترسي، گزينش، ارزيابي، سازماندهي و کاربرد صحيح اطلاعات در مواجه با مسأله اطلاعاتي، يکي از مهارت‌هاي اساسي زيستن در جهان کنوني است و به عنوان آخرين مرحله از طيف سواد قابل طرح و بررسي است. در عصر اطلاعات که "فراواني" و "کارسازبودن" اطلاعات دو خصيصه بارز آن محسوب مي‌شوند، افراد، نيازمند آن هستند که از سويي بتوانند به گزينش اطلاعات درست اقدام نمايند و از سوي ديگر قادر به بکارگيري مؤثر اطلاعات باشند. اين مهارت‌ها به صورت نهادينه در افراد آدمي وجود ندارند و از جمله امور اکتسابي محسوب مي‌شوند.
از انجا که دستيابي به بسياري از مهارت‌هاي مورد نياز حيات فردي و اجتماعي از طريق فرايند‌هاي آموزشي امکان‌پذير است و برنامه‌درسي راهنماي عمل دست‌اندرکاران فرايندهاي آموزشي است، اين سؤال قابل طرح است که چگونه مي‌توان به آموزش سواد اطلاعاتي از طريق برنامه درسي اقدام کرد؟
سواد اطلاعاتي داراي هفت جنبه اساسي است که در عمل به صورت مرحله‌اي مطرح مي‌شوند:
-          احساس نياز اطلاعاتي و تعريف مسأله؛
-          جمع‌آوري اطلاعات (شامل جايابي، دستيابي، انتخاب و گزينش)
-          ثبت و ضبط و نگهداري اطلاعات.
-          کاربرد صحيح اطلاعات.
-          تنظيم، سازماندهي و ارائه اطلاعات.
-          ارزيابي و تجزيه و تحليل اطلاعات (شامل تجزيه و تحليل، پيش‌بيني، استنباط و تفسير).
-          کاميابي (رضايتمندي از اقدام).
اکنون اين پرسش مطرح است که براي آموزش سواد اطلاعاتي چه نوع پيام‌هايي را و چگونه مي‌توان مورد استفاده قرار داد؟
در اين سخنراني تلاش مي‌شود تا موضوعات قابل طرح مرتبط با هر يک از مراحل سواد اطلاعاتي در برنامه‌درسي دوره ابتدايي معرفي و درباره چگونگي ورود آنها به برنامه درسي مکتوب (کتاب درسي) توضيح داده شود.