نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
سومين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در تير ماه85

  عنوان سخنراني: برنامه درسي مطالعات اجتماعي: چالشها و راه كارها
سخنران: دكتر حسن ملكي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
تاريخ و زمان برگزاري: چهارشنبه 28/4/85 ساعت 10 الي 12
مكان برگزاري: تهران- خيابان ايرانشهر شمالي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چكيده:
در طول سالهاي گذشته برنامه درسي مطالعات اجتماعي در آموزش و پروش ايران مورد توجه قرار گرفته و شوراي هاي متعدد براي بررسي و سازماندهي آن در دفتر برنامه ريزي و تاليف شكل گرفته ولي به آخر نرسيده است. هم اكنون نيز اين برنامه به عنوان يك مشكل اساسي همچنان باقي است و هويت آن معلوم نشده است.نگارنده قصد دارد از طريق مروري دوباره بر روند مباحث و تصميم گيريهاي گذشته در اين خصوص، بررسي كارشناسيموضع گيريها و ديدگاههاي مختلفدر زمينه ماهيت"social study"در مدارس كشور، همچنين به وسيلهرجوع مجدد به منابع علمي در حوزه مطالعات اجتماعي  و از طريق بازانديشي در آنچه كه به نام" برنامه درسي مدرسهschool curriculum" ناميده مي شود ، برنامه درسي مطالعات اجتماعي را بررسي كند، در اين بررسي، چالشهاي موجود در اين خصوص از قبيل :"جايگاه رشته هاي علمي تاريخ وجغرافيا درمطالعات اجتماعي" ،"سهم هر يك از علوم اجتماعي در اين برنامه "، "شروع آموزش مطالعات اجتماعي" و ويژگي هاي طراحان مطالعات اجتماعي از محورهاي اصلي بحث خواهند بود.