نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
هشتمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در آذر ماه 85

عنوان سخنراني: بررسي برنامه‌هاي درسي آموزش بزرگسالان و ارائه الگوي مناسب و مرتبط با آن
سخنران: دكتر محسن طالب زاده، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ و زمان برگزاري: چهارشنبه 29/9/85 ساعت 10 الي 12

مكان برگزاري: تهران- خيابان ايرانشهر شمالي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چكيده:
     در بسياري از کشورها، توجه نظام‌مند بسيار کمي به برنامه‌هاي درسي در آموزش بزرگسالان شده است. تقابل با رشد برنامه‌هاي درسي آشکار، به خصوص در کشورهايي که معلمان و سياستگزاران بر ويژگي تصادفي- تجربي آموزش بزرگسالان تأکيد داشته‌اند، قوي و شديد بوده است. علت بي‌توجهي به رشد برنامه‌هاي درسي رسمي در آموزش بزرگسالان را مي‌توان اينگونه بيان کرد که در بيشتر کشورها، آموزش بزرگسالان بطور خودجوش و پراکنده در پاسخ به تقاضاهاي خصوصي و نيازهاي عمومي و همگاني به وجود آمده است و نيز اين امر که بزرگسالان به عنوان فراگيران داوطلب و خود- راهبر، بايستي براي انتخاب مجموعه دانش، آزاد باشند. بنابراين در حالي که معمولاً برنامه‌هاي درسي در سيستم آموزش رسمي بر دانش مبتني بر برنامه درسي متمرکز شده است، در آموزش بزرگسالان اهميت نسبتاً زيادي به مهارتها و توانايي‌هاي غيرمرتبط برنامه درسي داده شده است. اگر چه تقابل با رشد برنامه‌هاي درسي در آموزش بزرگسالان در بين گروههاي معيني و در برخي از کشورها هنوز وجود دارد، به نظر مي‌رسد که اين ديدگاه در حال تغيير است.
از اين رو در مقاله حاضر، نخست، به بررسي برنامه درسي به عنوان يک حوزه مطالعاتي، تئوري‌ها و محتواي برنامه درسي آموزش بزرگسالان و نيز رويکردهاي طراحي برنامه درسي آموزش بزرگسالان پرداخته مي‌شود. آنگاه به مدلهاي طراحي برنامه درسي، سطوح طراحي برنامه درسي، الگوهاي درسي در آموزش بزرگسالان و ارزش کاربردي مدلها پرداخته مي‌شود. البته الگوهاي متفاوتي در اين مقاله مورد بررسي قرا گرفته است ولي به علت جامعيت الگوي توئنت، اين الگو به عنوان الگوي مناسب برنامه‌درسي آموزش بزرگسالان مکورد بررسي قرار گرفته است.

 

کليد واژه‌ها:
برنامه‌هاي درسي آموزش بزرگسالان، تئوري‌ها و محتواي برنامه درسي آموزش بزرگسالان،‌رويکردهاي طراحي برنامه درسي، مدلهاي طراحي برنامه درسي، سطوح طراحي برنامه درسي، الگوهاي درسي در آموزش بزرگسالا