نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
اولويت‌هاي نگارشي در حوزة برنامه درسي ايران

اولویتهای نگارشی در حوزه برنامه درسی ایران

 با انتشار نخستین نشریة تخصصی حوزه برنامه درسی در کشور توسط انجمن مطالعات برنامه درسی و گذشت قریب یکسال از فعالیت این نشریه، هیأت تحریریه تدوین و تعیین اولویتهای نگارشی یا حوزه ها و زمینه های حائز اولویت برای نگارش مقاله را ضروری دانست. گرچه فهرستی اجمالی از این اولویتها پیش تر نیز به تصویب هیأت تحریریه رسیده بود و در سرمقاله نخستین شماره فصلنامه نیز به آگاهی خوانندگان محترم رسیده بود، لیکن مقالات دریافتی حکایت از آن داشت که بار دیگر باید با وضوح بیشتر به این مهم پرداخت و بدین ترتیب نویسندگان محترم را به نگارش مقالات مرتبط با این محورها و زمینه ها فراخواند. علاوه بر این با در اختیار داشتن این فهرست صاحبان مقالات علمی خواهند توانست پیش از آنکه منتظر قضاوت هیأت تحریریه درباره تناسب موضوعی مقاله با حوزه های دارای اولویت نگارشی باشند، خود به تشخیص تناسب یا عدم تناسب مبادرت ورزند.

 الف: اولویت هایی که مستقیماً از قلمرو برنامه درسی گرفته شده است. 
-
ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی 
رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی (مانند حل مسأله، تلفیق و...)          
-
دیدگاه ها و نظریه های مطرح در حوزه برنامه درسی 
تاریخ برنامه ریزی درسی در ایران و جهان
رویکردهای پژوهش در برنامه درسی
 تمرکز زدایی از نظام برنامه ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در تصمیم گیریها.
 رویکردها، مسائل و راه حل های ناظر به اجرای برنامه درسی
     شناسایی حوزه های یادگیری مغفول در برنامه درسی(null Curriculum) 
 شناسایی آثار پنهان برنامه درسی بر یادگیرندگان
 رویکردها، مسائل و راه حل های ناظر به ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان 

ب: اولویت های مربوط به ساخت های مختلف تربیت یا قابلیت های خاصی که از طریق برنامه درسی باید محقق شود.
پرورش و روحیه پرسشگری
- پرورش خلاقيت
- پرورش روحيه علمي
- پرورش حس زيباشناسي
- پرورش قابلیت های مدنی / شهروندی
- پرورش قابلیت های میان فرهنگی
- پرورش تفكر نقاد
- پرورش دين باوري (معنويت)
- پرورش هويت‌هاي چندگانه

ج: اولویت های مرتبط با جریانها یا مسائل و معضلات اجتماعی (در سطح ملی و بین المللی)
نهضت‌هاي فكري- فلسفي جديد و برنامة درسي
-
محیط زیست و برنامه درسي 
- جهانی شدن، بین المللی شدن و برنامة درسي  
فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامة درسي 
  دمکراسی و برنامه درسی
   توسعه اقتصادی و برنامه درسی
   نهضت های فکری- فلسفی جدید و برنامه درسی