نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
سبك نگارش مقاله در فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سبك نگارش مقاله
- مقاله از 25 صفحه A4 با فونت 14، تجاوز نكند.
- مقاله در حد نيم صفحه A4 با چكيده همراه باشد.
- اطلاعات كتاب‌شناسي در انتها به ترتيب حروف الفبا با ذكر نام‌خانوادگي و نام مؤلف، تاريخ نشر، منبع و محل نشر به تفكيك فارسي و انگليسي، تنظيم شود. در متن نيز كتاب‌ها و منابع مورد استفاده با ذكر شماره در داخل پرانتز معرفي شود.
- اسامي افراد در صورت نياز در متن و در داخل پرانتز به زبان اصلي نوشته شود.
- واژه‌ها و اصطلاحات خارجي كه ذكر آنها ضروري است به صورت اعداد توك (1، 2، ...) شماره‌گذاري و در پائيت هر صفحه آورده شود.