نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
شرايط پذيرش مقاله در فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
شرايط پذيرش مقاله
- معطوف به طرح انديشه‌هاي تازه و رويكردهاي مهم در حوزة برنامة درسي در مقياس جهاني
- ارتباط با مسائل اساسي مبتلا به برنامه‌ريزي درسي در كشور
- حاوي نقد و ارزيابي مباحث و موضوعات با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي جامعه ايران
- ارائه ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي تازه در جهت توسعه مرزهاي دانش بومي و جهاني در قلمرو برنامة درسي
- ارائه راهبردها و پيشنهادهاي مشخص براي تغيير و بهبود تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي حوزة برنامة درسي
- مبتني بر پژوهش اصيل (خواه نظري يا ميداني)
- برخورداري از رويكرد مطالعاتي تطبيقي (به عنوان يك اولويت)
- مقالات ترجمه شده، جز در موارد استثنايي به تشخيص هيأت تحريريه، به چاپ نخواهند رسيد.