نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فصلنامه شماره 5 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
فصلنامه شماره 5 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران انتشارات انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال دوم- شماره اول

در این شماره می خوانید:
- ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، دکتر کوروش فتحی واجارگاه، ناهید شفیعی
- تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با توجه به مسائل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه های درسی، دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر محمد عطاران
- الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت معلم، دکتر محسن آیتی، دکتر محمد عطاران، دکتر محمود مهرمحمدی
- ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه ها، یحیی معروفی، دکتر عیرضا کیامنش، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر مجید علی عسگری
- میزگرد نقد کتاب: مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه (مؤلف: دکتر نعمت الله موسی پور)
معرفی کتاب
- چگونگی معریف سیمای پیامبر اعظم (ص) در برنامه های درسی کشور انگلستان، دکتر محمود ابوالقاسمی، آرزینا مرالی

ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، دکتر کوروش فتحی واجارگاه، ناهید شفیعی
چكيده:
هدف اصلی از انجام دادن این تحقیق، ارزشیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه های درسی رشته آموزش بزرگسالان بوده است. از بعد درونی، کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه فرانسیس کلاین مورد بررسی قرار گرفته است. از بُعد بیرونی نیز این که برنامه درسی آموزش بزرگسالان بوده تا چه اندازهاسخ گوی نیازهای مشتریان است، مورد توجه بوده است.
برای دستیابی به هدف پژوهشی، دو سؤال مطرح شد:
1. میزان مطلوبیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی چه قدر است؟
2. رشته آموزش بزرگسالان تا چه اندازه پاسخ گوی نیازهای مشتریان (سازمان ها و نهادها) است؟
این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر است:
- دانش آموختگان و دانشجویان رشته آموزش بزرگسالان که در دانشگاه شهید بهشتی تهران از سال 1373 تا سال 1382 به تحصیل پرداخته اند.
- استادانی که دروس گوناگون را در رشته آموزش بزرگسالان تدریس کرده اند.
- مدیران سازمان هایی که دانش آموختگان رشته آموزش بزرگسالان در آنها مشغول فعالیت بوده اند.
- دانشجویان رشته کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان در سال 1384
برای انتخاب نمونه آماری، از جدول مورگان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه ای از روش های آماری فراوانی، درصد، درصد تراکمی، میانه، میانگین وزنی، انحراف معیار در آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتریک (آزمون t برای گروه های مستقل، آزمون لون برای برابری واریانس ها، آزمون هم بستگی) و آزمون ها ی ناپارامتریک (آزمون یومن ویتنی، آزمون فریدمن) در آمار استنباطی بهره گیری شد. برای اجرای آزمون های مطرح شده، از نرم افزار آماری spss استفاده شد.
یافته ها نشان داد که کیفیت رنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی در سطح متوسط است. دانشجویان و مدرسان پیشنهاد حذف بعضی دروس و افزایش دروس جدید دیگر مرتبط با رشته تحصیلی آموزش بزرگسالان را دادند که در متن به تفصیل به آنها اشاره شده است. همچنین رضایت مطلوب از سوی سازمان های استخدام کننده فارغ التجصیلان و خود دانش آموختگان در زمینه برنامه های آموزش بزرگسالان وجود دارد. براساس داده های جمع آوری شده، فارغ التحصیلان آموزش بزگرسالان از لحاظ دانش و نگرش دروضعیت بسیار خوبی هستند؛ اما از نظر مهارت و توانایی های عملی، با مشکلاتی مواجه اند.
واژ های کلیدی:
برنامه درسی- آموزش بزرگسالان- ارزیابی کیفیت- ارزشیابی- آموزش عالی

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با توجه به مسائل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه های درسی، دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر محمد عطاران
چكيده
در این پژوهش، محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی تحلیل شده است. موارد موردنظر در این تحلیل محتوا، مفاهیم و مضامین مطرح در رویکردهای جدید برنامه های درسی را شامل می شود که ا توجه به اقتضائات عصر جدید، از جمله جهانی شدن، گسترش روزافزون مرزهای دانش و ارتباط و به هم پیوستگی هرچه بیش تر مردم جهان مطرح شده است. این موارد شامل آموزش توسعه، آموزش محیطی، آموزش حقوق بشر، آموزش صلح، آموزش برابری، آموزش سلامت، آموزش چندفرهنگی، آموزش رسانه ها و فناوری اطلاعات است.
این مفاهیم را در برنامه های تربیتی، سازمان های بین المللی مانند یونسکو و یونیسف نیز دنبال می کنند. یکی از برنامه ها با عنوان «آموزش جهانی یا آموزش همه جانبه» در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به صورت آزمایشی اجرا شده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان می دهد در حالی که به آموزش محیطی و آموزش چند فرهنگی بیش از حد انتظار و آموزش هروندی و توسعه در حدانتظار توجه شده است. در درون هر مفهوم نیز مؤلفه های متعدد، به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته و به برخی مؤلفه ها بیشتر و به برخی کمتر از حد انتظار توجه شده است.
واژه های کلیدی:
تحلیل محتوا، کتاب های درسی، دوره راهنمایی، مسائل جهانی، آموزش توسعه، آموزش محیطی، آموزش حقوق بشر، آموزش چند فرهنگی، آموزش رسانه ها و فناوری اطلاعات.

الگوی تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت معلم، دکتر محسن آیتی، دکتر محمد عطاران، دکتر محمود مهرمحمدی
چكيده

ورود فاوا به تربيت معلم، اساسي‌ترين شررط براي توسعة آن در نظام آموزش و پرورش اس و اين دو، سرنوشتي درهم تنيده دارند. اين تحقيق با هدف ارائة الگويي براي تلفيق فاوا در برنامه‌هاي درسي تربيت معلم ايران صورت پذيرفته و براي اين كار، حاصل سه مطالعه مستقل در كنار هم قرار گرفته است:
1. مطالعه مباني فلسفي، اجتماعي و روان‌شناختي برنامه‌هاي درسي مبتني بر فاوا با بهره‌گيري از روش تحليلي توصيفي؛
2. مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام‌هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده‌هاي متفاوت بهره‌مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛
3. مطالعه وضعيت ايران در رمزنية توسعة فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعة موردي.
يافته‌هاي تحقيق، چارچوب نظري برنامه‌هاي درسي مبتني بر فاوا در تربيت معلم ترسيم مي‌كند، مراحل عملي و نظري ورود فاوا به آموزش وپرورش كشورهاي مورد مطالعه و اهداف و اصول اين كشورها را از توسعة فاوا در تربيت معلم مشخص مي‌سازد، مراحل ورود فاوا به آموزش و پرورش ايران را از ابعاد عملي و نظري و امكانات و موانع نظام آموزش و پرورش ايران را از جهات فني و غيرفني براي توسعة فاوا تبيين مي‌كند و در نهايت، به ارائة يك الگوي راهنما براي ورود فاوا در برنامه‌هاي درسي تربيت معلم ايران مي‌پردازد.
واژه‌هاي كليدي:
فناوري اطلاعات (فاوا)، آموزش و پرورش، تربيت معلم، برنامة درسي.

ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه ها، یحیی معروفی، دکتر عیرضا کیامنش، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر مجید علی عسگری
چكيده:

در دنياي امروز، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سه ماموريت  اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات  را برعهده دارند. با عنايت به  نقش مهم اين نهاد ها در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه, اطمينان ازكيفيت آنها به جهت جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي انساني و مادي و نيز داشتن توانايي رقابت در دنياي آينده، كه كيفيت مهمترين مولفه براي ادامه حيات يك سازمان است ، ضرورتي انكار ناپذير است. بنابراين توجه مناسب به هر يک از اين کارکردها و ماموريتها از اهميت خاصی برخوردار بوده و تاثير مهمی در اثر بخشی دانشگاهها دارد.
اگرچه غالبا اعلام می شود، تحقيق و تدريس در دانشگاهها از اهميت يکسانی برخوردارند،اما در فرايند انتخاب، استخدام و ارتقاء اعضای هيات علمی دانشگاه ها ,عملا بر نقش پژوهش بيش از آموزش تاکيد می شود و اين امر منجر به اين  باور شده است که شاخصهای عملکرد آموزش عالی بيش از حد, بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش در دانشگاه ها بطور گسترده ای مورد بی اعتنايي قرار گرفته است. عوامل مختلفی در بی توجهی به کارکرد آموزش در هنگام ارزشيابی عملکرد اعضای هيات علمی دانشگاه ها و تاکيد بيش از حد بر پژوهش موثرند,که از مهمترين آنها می توان به اعتماد بيش از حد به  پرسشنامه های ارزيابی دانشجو به عنوان مهمترين منبع جمع آوری اطلاعات برای ارزيابی کيفيت تدريس, عليرغم وجود شواهد مختلف در پايين بودن روايي و اعتبار آنها ,اشاره کرد.
بررسی علل و عوامل  بی توجهی به کيفيت کارکرد آموزش  در مقايسه با کارکرد پژوهش در دانشگاه ها، ارتباط آن با شيوه رايج ارزشيابی از کيفيت تدريس , انتقادات بعمل آمده از شيوه رايج ارزشيابی مبتنی بر ديدگاههای دانشجويان از کيفت تدريس و عوامل مختلفی که موجب کاستی و ناکارآمدی اين شيوه شده و بطور غير مستقيم زمينه بی توجهی به کيفيت تدريس را فراهم ساخته است، هدفهای اصلی  اين مقاله را تشکيل می دهند .روش پژوهش حاضر,کتابخانه ای است و جامعه مورد بررسی پژوهشهای انجام شده در زمينه ارزشيابی تدريس می باشد. توجه به ابعاد و جنبه های  مختلف تدريس در ارزشيابی کيفيت آن، استفاده از منابع و ابزارهای مناسب ديگری برای  جمع آوری اطلاعات در کنار پرسشنامه ارزيابی دانشجو, از جمله راهکارهای است که در الگوی پيشنهادی ,به منظور  افزايش اعتبار ارزيابيهای کيفيت تدريس مدرسين دانشگاه ها و توجه بيشتر به اهميت کارکرد آموزش، مد نظر قرار گرفته است.
واژه‌هاي كليدي:
کارکردهای آموزش عالی، آموزش، پژوهش، ارزشيابی دانشجو از  کيفيت تدريس، منابع جمع آوری اطلاعات در ارزشيابی تدريس,