نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فصلنامه شماره 3 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
فصلنامه شماره 3 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران انتشارات انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال اول - شماره 3- پاييز 1385


در اين شماره مي‌خوانيد:

- سخني با خوانندگان، اولويت‌هاي نگارشي (سردبير)
- نقش مؤلفه‌هاي برنامة درسي پنهان در هويت علمي دانشجويان (دكتر بهروز مهرام- دكتر پرويز ساكتي- دكتر اكبر مسعودي- دكتر محمود مهرمحمدي)
- نقد و بررسي رويكردهاي تدريس فكورانه به منظور ارائة برنامة درسي تربيت فكور (دكتر امام جمعه- دكتر محمود مهرمحمدي)
- كاربرد رويكرد حل مسئله در طراحي و تدوين برنامة درسي مطالعات اجتماعي دورة راهنمايي (دكتر نادر سلسبيلي)
- چارچوب نظري برنامه‌هاي درسي تربيت معلم در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مبتني بر تحليل مباني فلسفي، اجتماعي و روان‌شناختي (محسن آيتي- دكتر محمد عطاران- دكتر عليرضا كيامنش)
- The Contemporary Japanese School Curriculum: Focusing on the Policy Formation and the Classroom  Practices - Shigeru Asanuma, ph.D
- ترجمه نقد كتاب: فرهنگ سكوت كلاس درس، نيويورك: پيترلانگ- بررسي كننده: ادوارد شيزا ترجمه: دكتر علي شريعتمداري
- ميزگرد نقد كتاب
آسيب‌شناسي نظام برنامه‌ريزي درسي ايران و راهبردهايي براي اصلاح آن، نوشتة سيد مرتضي خلخالي- اعضاي ميزگرد: مرتضي خلخالي- دكتر محمود مهرمحمدي، دكتر محمدعطاران، دكتر حسن ملكي
- معرفي كتاب
- چكيده مقالات به انگليسي
- برگ درخواست اشتراك فصل‌نامه

چكيده: نقش مؤلفه‌هاي برنامة درسي پنهان در هويت علمي دانشجويان
اين مطالعه كه با هدف بررسي تحول هويت علمي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است، داراي دو مرحله كمي و كيفي است. در مرحلة اول، 289 نفر از دانشجويان سه رشتة علوم تربيتي- شيمي و مهندسي برق كه در سه مقطع ترم1- 4 و 5- و ترم آخر به تحصيل اشتغال داشته‌اند، انتخاب شده و هويت علمي آنان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. پس با بهره‌گيري از مدل پژوهش خبرگي و نقادي آيزنر و با استفاده از مشاهده و مصاحبه، نقش هر يك از مؤلفه‌هاي برنامة درسي در كاهش اين هويت مورد بررسي قرار گرفته است.
مؤلفه‌هاي استاد، دانشجو، مكان فيزيكي، روش تدريس، ارزش‌يابي، محتوا و قوانين و مقررات، از جملة عوامل برنامة، درسي هستند كه نقش آنها در كاهش هويت علمي دانشجويان مورد كاوش قرار گرفته است.
واژگان كليدي: برنامة درسي، هويت علمي، دانشگاه فردوسي مشهد

چكيده: نقد و بررسي رويكردهاي تدريس فكورانه به منظور اراية برنامة درسي تربيت معلم فكور
اين مقاله، با پژوهش در مورد يكي از تازه‌ترين نظريه‌هاي مطرح شده در تربيت معلم يعني 'تربيت معلم فكور' با بررسي نظريه‌ها و رويركدهاي متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، تبيين تازه‌اي از آن ارائه داده است و با تأكيد بر قابليت عام معلمان فكور در ادراك موقعيت و توانايي و قضاوت و ارزيابي در مورد پيامدهاي اين راه‌حل‌ها، كه به چارچوب‌بندي‌هاي جديد و در نهايت به ادراك گسترده‌تر و تأمل بيشتر و عميق‌تر منجر مي‌شود، رويكردي 'فراگير' براي تربيت معلمان فكور پيشنهاد نموده است. اين پژوهش با تأكيد بر جايگاه ارزندة هنر و كارورزي فكورانه در پرورش اين قابليت‌ها، رويكردي به عنوان مبناي برنامة درسي تربيت معلم فكور ارائه نموده است كه اضلاع چارچوب نظري آن را؛ تربيت هنري؛ كارورزي فكورانه؛ روان‌شناسي وجود گراي ادراكي؛ و رويكرد ياددهي- يادگيري ساخت و سازگرايي تشكيل مي‌دهند.
واژه كليدي: تربيتمعلم فكور- برنامه درسي تربيت معلم- تدريس فكورانه- كارورزي فكورانه

چكيده: كاربرد رويكرد حل مسئله در طراحي و تدورين برنامة درسي مطالعات اجتماعي دورة راهنمايي
حل مسئله و پژوهشگري با توجه به بستر و بافت مسائل، زمينة مناسبي براي پيدا كردن معني در يادگيري‌ها؛ مشاركت در يادگيري‌ها و هم‌ياري در حل مسئله مي‌باشد. يافتن وحدت و ارتباط زمينه‌هاي موضوعي؛ آشنايي با زير و بم مشائل شهروندي؛ دريافت عميقي از تاريخ و تحولات اجتماعي؛ تقويت مهارتهاي تفكر انتقادي؛ تصميم‌گيري؛ فهم مطالب؛ و برقراري ارتباط و مفاهمه، همه و همه از طريق رويكرد حل مسئله در درس مطالعات اجتماعي امكان‌پذير مي‌گردد. دروس اجتماعي، توانايي در اختيار قرار دادن امكانات غني براي پيشبرد مهارت‌هاي تفكر به خصوص مهارت‌هاي تفكر سطح بالا چون حل مسئله برنامه‌ريزي و تصميم‌سازي را ميان دانش‌آموزان دروه‌هاي مختلف دارند؛ اما به نظر مي‌رسد كمتر براي اين مقصود به كار مي‌روند و اعلب در نظام‌هاي آموزشي و در ميان مدارس و معلمان و مديران به عنوان موضوع‌هايي با اولويت پايين درنظر گرفته مي‌شوند و معمولاً در قالب درس‌هايي جدا و رويكردي موضوع مدار كه بر انتقال معلومات تاريخي، جغرافياييو اجتماعي تأكيد دارند، در برنامة درسي قرار مي‌گيرند.
در مورد رويكرد حل مسئله و كاربرد آن در آموزش دروس مختلف به ويژه درس‌هاي اجتماعي و انساني، برداشت و محدوديت آن در بكارگيري در كلاس‌هاي معمول وجود دارد؛ حال آن كه رويكرد حل مسئله در طيف گسترده‌اي از موقعيت يادگيري و در سطوح مختلفي از دشواري از سطح تفكر عملياتي تا سطح تفكر فراانتزاعي، قابل به كارگيري است.
اين مقاله به طور كلي برگرفته از پژوهشي است كه توسط مؤلف در زمينة كاربرد رويكرد حل مسئله در درس مطالعات اجتماعي دروة راهنمايي انجام شده است.
اين مطالعه كوشش دارد تا از طريق بررسي جايگاه و ويژگي‌هاي رويكرد حل مسئله در آموزش به ويژه حوزة مطالعات اجتماعي، همراه با شناسايي تجربيات و رويكردهاي حل مسئله در سطوح مختلفي از تفكر و پيچيدگي آن بپردازد. همچنين تلاش ده است تا زمينه‌هاي موضوعي و مضامين قابل ارائه در برنامة درسي مطالعات اجتماعي را در موقعيت‌هاي مختلف رويكرد حل مسئله معرفي نموده، افزون بر آن در بخش پاياني مقاله نيز شرحي از برنامة درسي طراحي و تدوين شدة مطالعات اجتماعي دورة راهنمايي براساس رويكرد حل مسئله را در قالب معرفي راهنماي برنامة درسي و راهنماي تدريس تدوين شده، ارائه نمايد.
واژگان كليدي: حل مسئله، مطالعات اجتماعي، سطوح مختلف دشواري، كاربرد رويكرد حل مسئله، كاوشگري، تفكر سطح بالا، ژرف انديشي، طراحي و تدوين برنامة درسي دورة راهنمايي.

چكيده: چارچوب نظري برنامه‌هاي درسي تربيت معلم در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مبتني بر تحليل مباني فلسفي، اجتماعي و روان‌شناختي
اين تحقيق با هدف ارائة چارچوب نظري برنامه‌هاي درسي تربيت معلم مبتني بر فاوا انجام شده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است. در اين روش ابتدا مباني فلسفي، اجتماعي و روان‌شناختي برنامه‌هاي درسي در دو رويكرد 'سنتي" و "مبتني بر فاوا" توصيف شده و مورد مقايسه قرار گرفته است. براساس تجزيه و تحليل نتايج مقايسه، دلالت‌هاي مباني مورد بحث در آموزش و پرورش و هم‌چنين برنامه‌هاي درسي تربيت معلم در عصر فاوا استناج گرديده است. در نهايت با جمع‌بندي از يافته‌هاي مراحل پيشين، چارچوب نظري برنامه‌هاي درسي تربيت معلم مبتني بر فاوا ترسيم گرديده است.
يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، برنامه‌هاي درسي تربيت معلم در عصر فاوا از چارچوب نظري ويژه و خاص خود برخوردار است كه آن را از ساير برنامه‌هاي درسي متمايز مي‌سازد. ويژگي‌ها و خصايص اين چارچوب نظري در قالب "آرمان‌هاي تربيتي"، "تلقي نسبت به يادگيرنده"، "تلقي نسبت به فرايند يادگيري"، "تلقي نسبت به فرآيند آموزشي"، "تلقي نسبت به محيط يادگيري"، "نقش معل" و "تلقي نسبت به ارش‌يابي آموخته‌ها" تبيين شده است.
واژگان كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات- تربيت معلم- برنامه‌ريزي درسي

تعداد صفحات: 200 صفحه
قيمت: 6000 ريال
طراح جلد: محمدحسن معماري
صفحه آرا: علي نجمي
تاريخ انتشار: پاييز 1385