نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فصلنامه شماره 2 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
فصلنامه شماره 2 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال اول- شماره 2- تابستان1385

در اين شماره مي‌خوانيد:

- ارزشيابي آموخته‌ها از منظر معرفت‌شناسي دانش صريح و دانش ضمني: قلمرويي نوين در فلسفه برنامه درسي (دكتر خسرو باقري)
- ساخت سازگرايي ديالكتيكي و ارائه چارچوبنظري مبتني بر آن، براي آموزش علوم تجربي (زهرا نيكنام- دكتر محمود مهرمحمدي)
- بررسي تأثير ساخت چندرسانه‌اي توسط دانش‌آموزان در ميزان يادگيري آنها در درس علوم (پايه پنجم) (زهره كرمي و دكتر محمد عطاران)

-School- Based Curriculum Development: Catereing for the needs of all students- kerry kennedy

- نقد كتاب
- خواندني‌هاي مطالعات برنامه درسي ترجمه كوروش فتحي واجارگاه
- كشمكش بر سر برنامه درسي آمريكايي ترجمه: دكتر لطفعلي عابدي
- معرفي كتاب
- برگ درخواست اشتراك فصل‌نامه
- چكيده مقالات به انگليسي

چكيده مقالات فصلنامه شماره 2 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
ارزش يابي آموخته ها از منظر معرفت شناسي دانش صريح و دانش ضمني : قلمرويي نوين در فلسفه برنامه درسي
دكتر خسرو باقري (ص1)
ارزش يابي ، بر مفروضات فلسفي و معرفت شناختي معيني استوار است . دو ديدگاه رقيب در معرفت شناسي وجود دارد كه يكي از دانش صريح و ديگري از دانش ضمني سخن به ميان مي آورد . معرفت شناسي دانش صريح ، ارزش يابي عيني و دقت و صراحت در ارزش يابي ، پشتيباني مي كند . در برابر ، معرفت شناسي دانش ضمني ، با قائل شدن به لايه هاي نا پيدا در فرايند تكوين معرفت ، وسواس بيش از حد نسبت به دقت و صراحت در ارزش يابي را ، موجب تحريف نتايج آن ميداند ...

ساخت و سازگرايي ديالكتيكي و ارائه چارچوب نظري مبتني بر آن ، براي آموزش علوم تجربي
زهرا نيكنام ، دكتر محمود مهرمحمدي   ص 24
اين تحقيق با هدف تبيين تظريه ساخت و سازگرايي ديالكتيكي و ارائه چارچوبي براي آموزش علوم ، انجام گرفته است . ساخت و سازگرايي به تعبيري ، نظريه يادگيري و دانش است . از اين رو بررسي ماهيت علم و ماهيت يادگيري به عنوان مدخل ورود به بحث ساخت و سازگرايي ، مورد توجه قرار گرفته است . اين دو ، زمينه فهم عميق و بنيادين نظريه ساخت و سازگرايي را به عنوان پارادايمي كه به طور گسترده در عرصه تعليم و تربيت مورد اقبال قرار گرفته است ، فراهم مي آورد . در مرحله بعدي ، با در نظر گرفتن اين دو مبنا ، به ارائه چارچوب نظري ( متشكل از جهان بيني ، ديدگاه معرفت شناختي ، جايگاه روانشناختي فعاليت ذهني و ساختار تعليم و تربيت ) براي آموزش علوم تجربي ، پرداخته است ...

بررسي تاثير ساخت چند رسانه اي توسط دانش آموزان در ميزان يادگيري آن ها در درس علوم ( پايه پنجم )
زهره كرمي ، دكتر محمد عطاران    ص 55
با توجه به اهميت درس علوم تجربي و نتايج بازاريابي هاي جهاني در باره وضعيت دانش آموزان ايراني در درس علوم ، ضروري است آموزش و پرورش كشور تمام تدابير ممكن را به منظور پيش رفت دانش آموزان در علوم و فنون به كار گيرد و سرمايه گذاري لازم را در اين زمينه به عمل آورد . در سال هاي اخير نظريه هاي يادگيري ، تحولي را در آموزش علوم ايجاد كرده و با توام كردن آن با فناوري هاي نو موجب تغييرات اساسي در آموزش علوم شده است . در اين مقاله به نتايج تحقيقي اشاره مي كنيم كه در آن ، آثار كاربرد روش آموزش علوم به كمك فناوري اطلاعات يعني ساخت چند رسانه اي توسط دانش آموز بررسي شده است ...

تعداد صفحات: 138 صفحه
قيمت: 6000 ريال
طراح جلد: محمدحسن معماري
صفحه آرا: مهديه كني
تاريخ انتشار: 25/5/85