فصلنامه مطالعات برنامه درسی
نشریه علمی - پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
اشتراك فصلنامه
طریقه ارسال مقاله به سامانه نشر دانشگاهي
تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات برنامه درسی
فصلنامه شماره 12 مطالعات برنامه درسی
فصلنامه شماره 12 مطالعات برنامه درسی
فرايند توليد ويژه‌نامه در فصلنامه مطالعات برنامه درسي
اولويت‌هاي نگارشي در حوزة برنامه درسي ايران
معرفي فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران
شناسنامه فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ايران
اعضاء هيأت تحريريه فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
شرايط پذيرش مقاله در فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سبك نگارش مقاله در فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

1) $paginate_current_page = 1; $paginate_sections = array( 0 , 29); $paginate_top_section = $paginate_sections[$paginate_current_page-1]+1; $paginate_bottom_section = $paginate_sections[$paginate_current_page]; } else { $paginate_top_section = 1; $paginate_bottom_section = 29; } if(isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $paginate_self = '&' . $_SERVER['QUERY_STRING'] . '&'; $paginate_self = preg_replace("/&page=[^&]*&/", "&", $paginate_self); $paginate_self = substr($paginate_self, 1, strlen($paginate_self) - 1); if($paginate_self == '&') $paginate_self = ''; else $paginate_self = htmlentities($paginate_self); } else { $paginate_self = ''; } $paginate_self = basename($_SERVER['PHP_SELF']) . "?${paginate_self}page"; ?>