نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فرهنگ آموزش و یادگیری
 فرهنگ آموزش و یادگیری دكتر مريم كيان
دانشگاه يزد
1392

درباره کتاب:

بحث کتاب حاضر «فرهنگ آموزش و یادگیری» که در زمره مبانی اساسی تعلیم و تربیت و آموزش عالی قرار می گیرد، در میان کتاب هاي دانشگاهی تا حدودي مهجور مانده است. در این اثر تلاش می شود مباحثی مطرح شود که به صورت نظري و عملی مفاهیم و کارکردهاي فرهنگ آموزش - یادگیري در نظام آموزش دانشگاهی تبیین شود.

توجه به آموزش از منظر فرهنگ، به تازگی در حوزه مطالعات تعلیم و تربیت و آموزش عالی در ایران مطرح شده است. این مسئله بحثی است که جروم برونر (1996) در کتاب «فرهنگ تعلیم و تربیت» مطرح کرد و پس از او پاملا بولتین جوزف و همکاران (2000) در کتاب  «فرهنگ هاي برنامه درسی» به تحلیل فرایند تعلیم و تربیت از زاویه فرهنگ پرداختند. به علاوه، کتاب حاضر به نوع خاصی از محیط یادگیري که در محیط مجازی است می پردازد و از هر دو نظر کاري بدیع است.

اقتباس از الگوهاي غربی برنامه هاي یادگیري الکترونیکی بدون ملاحظه ارزش هاي بومی و دیگر عوامل زمینه اي، می تواند کارآیی این برنامه ها را متأثر کند. از این رو به نظر می رسد بهتر باشد در به کار گیري یادگیري الکترونیکی در نظام آموزشی و دانشگاه ها، توجه به ارزش هاي زمینه اي و فرهنگی بیشتر مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد. کتاب حاضر براي سیاست گزاران نظام آموزشی به ویژه نظام آموزش مجازي در ایران پیشنهادهایی کاربردی به همراه دارد.

 

مراکز پخش:                         تهران: موسسه کتابیران  تلفن    66566510

                                    یزد- خیابان فرخی- کتابفروشی فدک     6225491--0351