نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه درسي، تحليل و بهسازي تدريس
برنامه درسي، تحليل و بهسازي تدريس دكتر مصطفي شريف

كتاب "برنامه درسي، تحليل و بهسازي تدريس"
تاليف فرد لوننبرگ و آلن ارنشتاين
ترجمه دكتر مصطفي شريف
انتشارات: جهاد دانشگاهي اصفهان

اين كتاب ترجمه فصل‌هاي 13 و 14 كتاب "مديريت آموزشي: مفهوم‌ها و اقدام‌ها" است كه توسط فرد لوننبرگ و آلن ارنشتاين در سال 2004 تأليف شده است.

فصل 13 این کتاب با عنوان "برنامه درسي"، يك فصل مستند، جامع و غني است و مفهوم‌ها، مدل‌ها و مؤلفه‌هاي برنامه درسي، ملاك‌هاي انتخاب محتوا، تجربه‌هاي يادگيري، اجراي برنامه درسي و تغيير برنامه درسي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.

فصل 14 با عنوان "تحليل و بهسازي فرآيند تدريس"، پژوهش‌هاي حوزه تدريس، سبك‌هاي تدريس، ويژگي‌هاي معلمان، مشكل معلمان تازه و چند مبحث ديگر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

كتاب: "برنامه درسي گفت‌مان نظريه، پژوهش و عمل: برنامه درسي كارايي اجتماعي"

موضوع:

برنامه‌هاي درسي - ايالات متحده - فلسفه
برنامه‌ريزي درسي - ايالات متحده
آموزش و پرورش - ايالات متحده - برنامه‌هاي درسي

ترجمه دكتر مصطفي شريف
انتشارات: جهاد دانشگاهي اصفهان

كتاب حاضر جلد دوم از کتاب «برنامة درسي، گفتمان نظريه، پژوهش و عمل» مي‌باشد که در آن موضوع برنامه‌ريزي درسي در دو محور برنامة درسي علمي و برنامه درسي کارکردي در دو بخش، مورد بررسي قرار گرفته است. بخش نخست اين مجلد شامل ده نوشتار مي‌باشد که در آنها بر جنبش کارآيي اجتماعي حوزة برنامة درسي و ايده‌ها و انديشه‌هاي برنامة درسي «فرانکلين بابيت» در فرآيند برنامه‌ريزي درسي و همچنين بر نقد و نظريه‌هاي صاحب‌نظران اين حوزه همچون: «ويليام پانيار»؛ «ورت چارترز»؛ «اليوت آيزنر» و... تأکيد شده است. بخش دوم و پاياني مجلد نيز مشتمل بر هفت نوشتار است که در آنها به صورت عمده بر منطق «رالف تايلر» در حوزة برنامه‌ريزي درسي پرداخته شده است

 


برنامه درسی : گفت مان نظریه،پژوهش و عمل برنامه درسی نو مفهوم گرا

ناشر : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نويسنده : مترجم : مصطفی شریف

برنامه درسی : گفت مان نظریه،پژوهش و عمل برنامه درسی دانش مدار

ناشر : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نويسنده : هربرت اسپنسر و همکاران

مترجم : مصطفی شریف