نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
قلمرو برنامه درسي در ايران
قلمرو برنامه درسي در ايران انتشارات انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
پائيز 1384

فهرست مطالب:
پیشگفتار
نقد و بررسي اجمالي کمبودهاي کتابهاي درسي از منظر نيازها و ضرورتهاي...(سيد کاظم اکرمي)
فراتحليل، روشي مغفول در ارزيابي پژوهشهاي قلمرو برنامه‌ريزي درسي در ايران (جوادحاتمي)
نقد و بررسي کميت و کيفيت برنامه درسي مصوب دوره دکتراي برنامه ريزي...(جعفر جهاني)
بررسي ساختار مناسب برنامه‌ريزي درسي در دانشگاه اصفهان (مهري ساکي- مصطفي شريف)
بررسي نقادانه روش شناسي پژوهش در حوزه برنامه درسي ايران (نادر سلسبيلي- محمد حسين حسيني)
کالبد شکافي برنامه درسي تجربه شده (کوروش فتحي واجارگاه)
عدم تعادل در برنامه درسي رشته برنامه ريزي درسي ايران (زهرا گويا)
بررسي فاصله نظر و عمل در برنامه ريزي درسي ايران(حسن ملکي)
سنتها و مشکلات تصميم‌گيري در نظام برنامه ريزي درسي ايران
(نعمت اله موسي پور- زهرا زين الديني ميمند- خاطره خردمند)
قبض و بسط قلمرو برنامه درسي و نسبت آن با روش شناسي پژوهش در اين قلمرو (محمودمهرمحمدي)
الزامها و آسيبهاي برنامه ريزي درسي دانشگاه محور
(محمدرضا نيلي-احمدرضا نصراصفهاني- هدايت اله دريکوند)
Curriculum Studies in a Global Knowledge Economy:…. (Noel Gough