نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر محمود مهرمحمدي
دكتر محمود مهرمحمدي
نام و نام خانوادگی : دكتر محمود مهرمحمدي
محل تولد : تهران
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه‌ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : تهران- دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم انساني
تلفن : 982188323828
نمابر : 982188323829
ایمیل : mehrmohammadi_tmu@hotmail.com
سایت شخصی : http://www.modares.ac.ir/fhum/mehrm_ma/
سوابق تحصیلی : ليسانس: تکنولوژي صنعتي، دانشگاه ايالتي کاليفرنيا/ فرزنو ، 1979 فوق ليسانس: تکنولوژي آموزشي، دانشگاه ايالتي کاليفرنيا، سن حوزه، 1981 دکتراي تخصصي: برنامه ريزي درسي و آموزش، دانشگاه کاليفرنياي جنوبي، لوس آنجلس، 1987
سوابق شغلی : مدير کل دفتر نظارت و ارزشيابي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1364- 1361. رئيس مرکز برنامه ريزي آموزشي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1368- 1366. مشاور پژوهشي و برنامه ريزي وزير، وزارت آموزش و پرورش، 1376- 1367. مدير کل، مرکز تحقيقات آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش 1371- 1369 رئيس پژوهشکده تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش، 1376- 1374 رئيس گروه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مدرس 1379- 1368 سردبير، فصلنامه تعليم و تربيت، پژوهشکدة تعليم و تربيت 1367 تاکنون عضو شورايعالي آموزش و پرورش، 1382 تاکنون عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 1382 تاکنون عضو کميته واژه گزيني علوم تربيتي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 1382 تاکنون سردبير فصلنامه مطالعات برنامه درسي، انجمن برنامه ريزي درسي ايران، 1382 تاکنون
انتشارات :
سوابق تدریس : مدرس دانشگاه تربيت مدرس
تاریخ آخرین بازنگری :