نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
خبرنامه شماره 9 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

فهرست مطالب:
- گامي در جهت توسعه برنامه درسي
- آشنايي با صاحبنظرانبين‌المللي حوزه برنامه درسي
- معرفي اجمالي بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
- معرفي برنامه آموزشي براي همه (EFA)
- نقد بر ديدگاههاي دكتر محمدحسن پروند
- ديدگاه برنامه‌ريزي درسي مدرسه محور
- فراخوان مقاله
- گزارش همايش تمركز و عدم تمركز
- گزارش كميسيون‌هاي انجمن
- مصوبات هيأت مديره
- معرفي كتاب