صورتجلسه كميسيون روابط بين‌الملل
صورتجلسه كميسيون روابط بين‌الملل دي ماه 89
صورتجلسه كميسيون توسعه واحدهاي استاني
صورتجلسه كميسيون آموزش دي ماه 1389
جلسه كميسيون نشر علمي آبان ماه 89
جلسه كميسيون پژوهش آذر ماه 1389
گزارش جلسه آبان ماه (چهارم) گروه مطالعاتی برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه
جلسه هماهنگي گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه
صورتجلسه كميسيون روابط بين‌الملل آبان ماه 89
گزارش جلسه گروه مطالعاتي برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانه
صورتجلسه کمیسیون پژوهش
صورتجلسه کمیسیون توسعه استانی
گزارش اولين جلسه گروه مطالعاتی برنامه درسی، عمل فکورانه و شواب
جلسه کمیسیون روابط بین الملل در خرداد ماه 1389
جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در اردیبهشت ماه 89
گزارش جلسه هیئت مدیره اسفند ماه 88
صورتجلسه هيئت مديره بهمن 88
صورتجلسه کمیسیون روابط بین الملل
صورتجلسه كميسيون آموزش
کمیسیون پژوهش آذر ماه 1388
کمیسیون پژوهش دی ماه 1388
جلسه هیئت مدیره دی ماه 1388
جلسه کمیسیون توسعه واحدهای استانی دی ماه 88
جلسه كميسيون آموزش در آبان ماه 88
جلسه كميسيون پژوهش در آبان ماه 1388
صورت جلسه هيئت مديره انجمن 27 آبان ماه 88
جلسه كميسيون پژوهش در ارديبهشت 88
جلسه كميسيون توسعه واحدهاي استاني در بهمن ماه 88
اولين جلسه هيئت مديره سال 88
جلسه هئيت مديره اسفند ماه
صورتجلسه كميسيون روابط بين الملل و محتوايي سايت انگليسي انجمن
جلسه كميسيون روابط بين‌الملل در بهمن 87
جلسه كميسيون پژوهش در بهمن ماه 87
جلسه كميسيون روابط بين‌الملل بهمن ماه
جلسه هيئت مديره بهمن ماه 87
صورتجلسه كميسيون پژوهشي در دي ماه 1387
صورتجلسه هيئت مديره- دي ماه 87
صورتجلسه كميسيون روابط بين الملل دي ماه 87
پنجمين جلسه كميسيون گروه هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه
جلسه هيئت مديره در آبان ماه 87
جلسه هيئت مديره در آذر ماه سال 1387
گزارش انتخابات هيئت مديره، آبان ماه 87
صورت جلسه 25 آبان ماه
جلسه هيئت مديره آبان ماه 87
چهارمين جلسه كميسيون گروه‌هاي مطالعاتي در سال 1387
سومين جلسه كميته علمي همايش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
جلسه فوق‌العاده هيئت مديره در تاريخ 11/4/86
دومين جلسه كميته علمي همايش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
اولين جلسه كميته علمي همايش هفتم
جلسه توسعه گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه