نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه تيرماه كميسيون روابط بين‌الملل
 تاريخ برگزاري : 15/04/90
 
 
ساعت شروع: 17:15
ساعت پايان: 18:45
باحضور آقایان : دکترمحمود مهرمحمدی / مهندس علي زرافشان / دكتر ابراهيم طلايي/ دكتر محمدرضا عناني سراب /دكتر محمدرضا بهرنگي /  دكتر محمود  اماني طهراني / دكتر عليرضا عصاره / سيد رضا رضوی /
و خانم سميه خسروي
در غیاب  دكتر عباس صدري../  دکتر محرم آقازاده / خانم اكرم طيبي
دستور جلسه :
1- پيگيري نتيجهمصوبات جلسه قبل ، براساس تقسيم كار بعمل آمده
2- نقد و بررسي فيلم waiting for superman  
3- بررسي پيشنهاد بازديد از اقليم كردستان عراق، توسط تعدادي از اعضاء انجمن
4- بررسي ايده هاي پيشنهادي  خانم اكرم طيبي در مورد بخش مهمترين رويدادهاي بين المللي در حوزه برنامه درسي
 
مسئول پيگيري
مصوبات / اقدامات بعدي  
رئوسبرنامه هاي مصوب
مبتنی بر برنامه راهبردی (1396-1386)
 
 
*كشورهاي هدف : مالزي / كره جنوبي / برزيل
* انجام يك مطالعه مقدماتي در زمينه ي آخرين تغيير و تحولات نظام هاي آموزشي كشورهاي مورد نظر ، به منظور انتخاب كشور داراي الويت بيشتر
* مالزي ( دكتر ابراهيمي از طريق رضوي ) / كره جنوبي ( دكتر اسماعيلي از  دكتر اماني )/ برزيل ( دكتر طلايي )
* سو‍ژه هاي بالقوه : مالزي ( آموزش علوم و رياضي به زبان انگليسي ، آموزش ارزشها ، Smart School ) برزيل ( آموزش و پرورش روستايي )
جلسه 17/03/90 :  
مالزي : عدم امكان همكاري آقاي دكتر ابراهيمي )رضوي ) / ادامه پيگيري ( دكتر عصاره ) / برزيل : ادامه پيگيري دكتر طلايي و معرفي خانم لوپز توسط دكتر مهرمحمدي / كره جنوبي : عدم ارتباط دكتر اسماعيلي ( دكتر اماني ) / پيگيري آقاي باهو ( مهندس زرافشان ) بررسي راههاي ديگر برقراري ارتباط
 با برزيل ( دكتر مهرمحمدي ) معرفي آقاي داتش توسط مهندس زرافشان / فيليپين ( دكتر اماني از طريق دكتر اسماعيلي ) / چين ( مهندس زرافشان از طريق دكتر توراني ) / سنگاپور ( دكتر عصاره ) / ژاپن ( دكتر مهرمحمدي از طريق دكتر آراني ) / نيوزلند ( مهندس زرافشان از طريق دكتر صراف زاده ) / تاكيد بر دلايل انتخاب كشور ( مهندس زرافشان ) / توجه به نيازها و مسائل نظام برنامه ريزي درسي ، در انتخاب سو‍ژه ها و بدنبال آن كشورها ( رضوي ) . بررسي و امكان سنجي تمامي موارد فوق و اعلام نتيجه تا جلسه بعد ( دكتر مهرمحمدي ) 
عدم امكان پيگيري موضوع مالزي ، برزيل و كره جنوبي / مالزي : اعلام آمادگي مجدد براي پيگيري موضوع مالزي از طريقآقاي Soaan در كنفرانس علوم در كيش ( دكتر بهرنگي ) / تاكيد برانجام با هماهنگي ( دكتر مهرمحمدي ) / برزيل : اعلام آمادگي مجدد براي پيگيري موضوع برزيل از طريق آقاي Bizo ( دكتر بهرنگي ) / تاكيد برانجام با هماهنگي ( دكتر مهرمحمدي ) / كره جنوبي : اعلام آمادگي مجدد براي پيگيري موضوع كره جنوبي از طريق آقاي Park  ( دكتر بهرنگي ) / تاكيد بر انجام با هماهنگي ( دكتر مهرمحمدي )/ ادامه پيگيري از طريق آقاي باهو ( مهندس زرافشان ) / فيليپين : هماهنگي با دكتر بهرنگي در مورد فيايپين ( دكتر اماني ) / نيوزيلند : ادامه پيگيري از طريق دكتر صراف زاده ( دكتر عصاره ) / چين :ادامه پيگيري از طريق دكترتوراني ( مهندس زرافشان)/ عدم امكان طرح و بررسي پشنهادات خانم اكرم طیبی ، بدليل عدم حضور ايشان در جلسه
 جمعبندي :
ضرورت انتخاب كشور هدف در جلسه بعد ، با توجه به زمانبندي پيش بيني شده ( دكتر مهرمحمدي )
1- برگزاري يك سفرمطالعاتي گروهي با همكاري يكي ازكشورهاي منطقه (مالزي يا ... )/ تابستان 90 / هزينه : 10 ميليون ريال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دكتر عناني
 
اساتيد مورد نظر و هماهنگ كننده :
دكتر حسين نساج + همكار خارجي ( با هماهنگي دكتر عناني )
دكتر جكسي  ريچاردز ( با هماهنگي دكتر طلايي )
زمان پيشنهادي اجرا:
1- همزمان با برگزاري كنفرانس انجمن اساتيد آموز زبان انگليسي ( مهرماه 90 ) / 2- دهم الي سي ام شهريور 90 
 * پاسخ مثبت دكتر نساجي به ايميل ارسالي و اعلام آمادگي / ضرورت مشخص شدن جزئيات ( دكتر عناني ) / ضرورت تهيه چارچوب كارگاه آموزش زبان از جنبه محتوايي و اجرايي به منظور استفاده بهينه ار فرصت زماني باقي مانده و اجراي اثربخش آن ( رضوي ) / اشاره به مولفه هاي
چارچوب كارگاه : عنوان ، شرح ، اهداف ، زمان و مكان اجرا ، طول دوره ، مخاطبان و حمايت كنندگان ، هزينه ها و درآمد هاي قابل پيش بيني و همچنين ، تاكيد بر حضور يك متخصص خارجي به عنوان همكار ، معرفي دكتر عناني به عنوان مدير علمي كارگاه ، اشاره به هماهنگي با انجمن اساتيد آموزش زبان ( دكتر مهرمحمدي )
* عدم پاسخ مثبت آقاي جكسي ريچاردز بدليل مشغله كاري ( دكتر طلايي )‌/ پيگيري موضوع براي اجرا در سال 2012 و تهيه يك چارچوب براي آن ( دكتر مهرمحمدي )
ارسال چارچوب كارگاه براي تمامي اعضا و دريافت بازخورد از سوي آقايان دكتر مهرمحمدي ، دكتر آقازاده ، دكتر بهرنگي ( دكتر عناني )/ عدم احتمال حضور همكاري خارجي (دكتر نساجي ) / زمان پيشنهادي دكتر نساجي نيمه دوم آذرماه 90 ( دكتر عناني ) / طول مدت دوره 2 روز و حداقل 6 جلسه ( دكتر عناني ) / ارسال برنامه تفضيلي توسط دكتر نساجي ( دكتر عناني ) / مخاطبان دوره : كارشناسان برنامه ريزي درسي ، مدرسان زبان ، مديران ( دكتر عناني ) / تم بحث كارگاه : جايگاه فرم در رويكرد ارتباطي آموزش زبان ( دكتر عناني ) / تعداد مدعوين 30 الي 40 نفر / برآورد هزينه حدود 5 تا 7 ميليون تومان / پيگيري زمينه هاي حمايتي سازمان پ‍ژوهش توسط آقايان مهندس زرافشان و دكتر اماني ( دكتر مهرمحمدي ) / تهيه و ارسال اطلاعيه پيش ثبت نام براي سازمان پژوهش و سپس سايت ، برمبناي حق ثبت نام 150 هزار تومان براي هر نفر ( دكتر مهرمحمدي ) / ارسال برنامه تفضيلي براي اعضا و ادامه برنامه ريزي محتوايي توسط دكتر عناني ( دكتر مهرمحمدي )
ادامه پيگيري تهيه و ارسال چارچوب كارگاه جكسي ريچاردز توسط دكتر طلايي در جلسات بعدي ( دكتر مهرمحمدي )‌
 
2- برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مدرسان خارجي در زمينه " آموزش زبان انگليسي در دوره آموزش عمومي  " / تابستان 90 / درآمد : 5 ميليون ريال
راهبرد شماره 2: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "
 
 
 
دكتر آقازاده
 
 
* عدم امكان برقراري ارتباط و همكاري با دفاتر يونسكو و يونيسف بدليل عدم تصويب برنامه آنها توسط دستگاههاي دولتي
* محدود شده دامنه فعاليت آيسسكو با توجه به شرايط كشورهاي منطقه
* مراجعه به  سايت هاي دفتر بانكوك ( آقاي Sheffer ) و دفتر كويت يونسكو، به منظور بررسي فعاليت هاي آنها و در صورت لزوم مكاتبه با دفاتر ذيربط
 
 
امكان برقراري ارتباط مستقيم با اقاي شفردر بانكوك  ( رضوي ) / ضرورت بررسي سايت هاي يونسكو از جنبه زمينه هاي همكاري انجمن و ارائه پيشنهاد مشخص توسط دكتر آقازاده ( دكتر مهرمحمدي ) / عدم امكان بررسي بيشتر موضوع ، بدليل عدم حضور دكتر آقازاده و موكول شدن آن به جلسه بعد همچنین درخواست ارائه پیشنهاد های مشخص توسطآقای دکتر آقازاده
 
3- برقراري ارتباط با دفاتر منطقه اي يونسكو و يونيسف در تهران به منظور بررسي زمينه هاي همكاري انجمن در اجراي طرح ها و برنامه هاي پ‍ژوشي و آموزشي مصوب آنها در سطح كشور و منطقه/ در طول سال
 
 
دكتر مهرمحمدي
جلسه 7/2/90 :
*ارتباط با دفاتر امور بين الملل وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ( آقاي يزداني ) و علوم و تحقيقات ( دكتر قرباني )
موكول شدن آن به جلسه بعد
جلسه 15/04/90 :
عدم امكان پيگيري زمينه هاي همكاري در رابطه با تعهدات دستگاههاي دولتي در حال حاضر ( دكتر مهرمحمدي )
امكان بررسي اجراي يك بورس تحصيلي دوره كارشناسي ارشد و دكترا در كابل ( دكتر اماني ) / بنظر مي رسد اين كار جزء اختيارات انجمن نبوده و در حوزه كاري دستگاههاي دولتي وزارت علوم قرار مي گيرد
( دكتر مهرمحمدي ) / بررسي زمينه اجراي يك دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي در دانشگاه كابل با هماهنگي و همكاري آقاي ظاهر فهيمي ( دكتر اماني ) / امکان مشارکت منتفی است. انجمن باید مستفلا فرصت سازی نماید. مراتب به هیئت ندیره انجمن گزارش شود. برای ایجاد فرصت سفارش به پيگيري تاسيس يك واحد برون مرزي در كابل با هماهنگي و همكاري آقاي ظاهر فهيمي مطرح شد . پيشنهاد دكتر اماني مبنی برا اعلام آمادگی انجمن به سفیر ایران در اقغانستان در همین راستا مطرح شد و قرار شد اقدام لازم به عمل آید.
 
4-امكان سنجي مشاركت درانجام تعهدات دستگاههاي دولتي كشور و همچنين ، بخش هاي غيردولتي نسبت به كشورهاي همسايه و منطقه مانند افغانستان ، تاجيكستان و...در زمينه هاي پژوهشي و آموزشي/ در طول سال
راهبرد شماره 2: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
 
·         مذاكره با خانم طيبي جهت پذيرش مسئوليت اين بخش و خانم نورآبادي به عنوان همكار ايشان توسط آقاي دكتر مهرمحمدي  ( دعوت از ايشان جهت جلسه بعد )
 
 
جلسه 17/3/90 :
طرح سئوال در زمينه فلسفه و ضرورت ارائه گزارش رويدادهاي بين المللي با توجه به وجود متابع ارتباطي موجود در اينترنت و امكان دسترسي افراد ( خانم طيبي ) / معرفي سازمانهاي اصلي برگزاركننده
 
كنفرانس هاي بين المللي ( دكتر اماني ) / پيشنهاد عضويت در سي او پي و دريافت اخبار مربوط از طريق بولتن خبري آن ( مهندس زرافشان ) / بررسي بيشتر موضوع توسط خانم طيبي و ارائه ايده مناسب و همچنين ، پيشنهاد عضويت كميسيون روابط بين الملل به خانم طيبي ( دكتر مهرمحمدي )
ّجلسه 15/04/90 :
ارائه گزارش كوتاهي از چگونگي اخبار دريافتي از طريق خانم نور آبادي در خصوص وقايع بين المللي و تقدير و تشكر از ايشان .  پيشنهاد ضرورت ساماندهي اخبار  در قالب يك جدول مشخصات كلي محتوايي و اجرايي  و. قرار گرفتن تدريجي آن روي سايت ، طبق يك برنامه زماني مشخص . ضرورت ايجاد فضايي روي سايت ، جهت ارائه گزارش شركت در اين گونه برنامه ها توسط شخص شركت كننده ، با هماهنگي قبلي  دبيرخانه و ارسال فرم هاي گزارش براي افراد ذيربط ( رضوي ) / پيشنهاد ساماندهي مستمر اخبار توسط خانم طيبي ( دكتر مهرمحمدي )
-تدوين گزارش هاي شش ماهه از رخداد هاي بين المللي در حوزه برنامه ريزي درسي/ شهريور و اسفند 90
راهبرد شماره 2: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "
 
·         مذاكره با آقاي صفايي موحد جهت پذيرش مسئوليت اين بخش و خانم نورآبادي به عنوان همكار ايشان توسط آقاي دكتر مهرمحمدي  ( دعوت از ايشان جهت جلسه بعد )
 
جلسه 17/03/ 90 :  
دعوت از آقاي صفايي موحد جهت جله بعدي كميسيون
جلسه 15/04/ 90 :
با توجه به عدم دعوت از آقاي صفايي ، موضوع به جلسه بعد موكول گرديد .
6- به روز رساني محتواي بخش انگليسي سايت انجمن/ خرداد 90
 
 
به جلسه بعد موكول شد .
 
7- تدارك بخش بين الملل همايش يازدهم انجمن/ در زمان مقرر
 
راهبرد شماره 2 :
"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
17/3/90:
اقدامات مقتضی انجام گرفت. همایش طی روزهای آتی برگزار می شود.
 
8- كمك در برگزاري همايش بين المللي آموزش علوم و تكنولو‍ژي/ تير90
 
 
به جلسه بعد موكول شد .
 
9- تدارك اوليه براي برگزاري دومين همايش بين المللي انجمن(2012) با عنوان "كيفيت برنامه درسي آموزش عالي "/ در طول سال
 
17/3/90:
بررسي امكان تاسيس  يك مركز برون مرزي انجمن در بازديد از اقليم كردستان عراق ، براساس پيشنهاد مطرح شده توسط تعدادي از اعضاي انجمن ( دكتر مهرمحمدي ).با انجام سفر و امکان سنجی موافقت شد.
15/04/ 90 :
- با توجه به پيشنهاد دكتر اماني در بند 4 ، پيگيري امكان سنجي تاسيس  واحد برون مرزي انجمن در كابل ، از طريق ايشان با هماهنگي و همكاري آقاي ظاهر فهيمي ، مورد تاكيد قرار گرفت ( دكتر مهرمحمدي )
- مذاكره با پيشنهاددهندگان برنامه بازديد از اقليم كردستان عراق به منظور تاسيس واحد برون مرزي ، در هنگام برگزاري كنفرانس علوم در كيش (دكتر مهرمحمدي )
10- راه اندازي حداقل يك مركز برون مرزي انجمن درسطح يكي از كشورهاي همسايه  با اولويت افغانستان/ شهريور 90
 
17/3/90:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- برقراري ارتباط با انجمن هاي برنامه ريزي درسي كشورهاي منطقه با هدف تشكيل "فدراسيون منطقه اي انجمن هاي برنامه ريزي درسي"/ آذر90
راهبرد شماره 2 :
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان"
 
به جلسه بعد موكول شد .
 
12- امكان سنجي تاسيس يك انجمن بين المللي برنامه درسي/ شهريور 90
 
 
 
 
مهندس زرافشان
جلسه 7/2/90 :
مركز پيشنهادي : COP  وابسته به IBE / بررسي شرايط پيوستن به
 
مركز فوق
17/3/90:
مكاتبه با cop در باره امكان فوکال پوينت شدن انجمن و دربافت پاسخ
 
در زمينه امكان عضويت فردي اعضا ( رضوي )
پاسخ مثبت cop  به تمديد مهلت ارسال طرح هاي مطالعاتي و درخواست از دكتر اماني براي ارائه طرح تحولات آموزش علوم و همچنين ، طرح تحولات آموزش هنر ( دكتر مهرمحمدي )  
 
13-امكان سنجي پيوستن به تشكل هاي جهاني برنامه درسي كه مجوز فعاليت منطقه اي مي دهند/ شهريور 90
 
راهبرد شماره 2 : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی " 
 
17/3/90:
به جلسه بعد موكول شد .
 
14-برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مدرسان خارجي(كارگاه دوم) ترجيحا در زمينه "بين المللي كردن آموزش عالي"/ تا پايان سال / درآمد 5 ميليون ريال / امكان برخورداري از حمايت جشنواره فارابي در صورتي كه سوژه با تعليم و تربيت اسلامي مرتبط باشد
راهبرد شماره 2 :
" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "
 
به جلسه بعد موكول شد .
 
 
 
 
 
15-عضويت قطعي انجمن در انجمن بين المللي WCCI/ شهريور 90 / هزينه 10 ميليون ريال
راهبرد شماره 2:
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
 
17/3/90:
معرفي تم فيلم  و پيشنهاد بررسي اوليه فيلم توسط مهندس زرافشان ( دكتر مهرمحمدي )
15/04/90 :
ارزيابي مثبت فيلم و اعلام آمادگي براي برگزاري جلسه نقد و بررسي و اعلام آمادگي مهندس نويد در زمينه برگزاري اين جلسه ( مهندس  زرافشان ) / تشكيل كميته برنامه ريزي جلسه نقد و بررسي فيلم با حضور مهندس نويد ، مهندس زرافشان ، دکتر عصاره و دكتر مهرمحمدي و همچنين ، آمادگيكمينه براي پذيرش هرگونه نظر و همكاري در اين زمينه ( دكتر مهرمحمدي ) / پيشنهاد ضبط تصويري و كامل جلسه و تدوين آن با فيلم اصلي ، به صورت يك بسته آموزشي – تحليلي و تكثير و معرفي آن به كارشناسان و دانشجويان علاقمند / پيشنهاد قرار گرفتن اين بسته روي سايت انجمن ( رضوي ) / بررسي امكان دوبله فارسي فيلم ( دكتر اماني ،
 مهندس زرافشان ) / اشاره به تجربه آموزش و پرورش شهرتهران در خصوص دوبله فيلم معرفي "مدرسه بن بويل آلمان " و امكان استفاده از تجربيات آنها در مورد اين فيلم ( رضوي )
سايرمصوبات :
- برگزاري جلسه نقد و بررسي قيلم waiting for super man  
 
 
نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟