دومين نشست تخصصي گروپ برنامه درسي و تربيت معلم
اولين نشست تخصصي گروه مطالعات برنامه درسي تربيت معلم
برنامه گروپ روش‌شناسي پژوهش در سال تحصيلي 92-93
گروپ روش‌شناسي پژوهشي برگزار مي‌كند
گروپ برنامه درسي و انشا منتشر كرد
تشكيل اولين جلسه گروه مطالعاتي برنامه‌ درسي علوم و فناوري در سال 89
اولین جلسه گروه مطالعاتی برنامه درسی و آموزش علوم و فناوری
جلسه كميسيون پژوهش در آبان ماه 1388
فراخوان مقاله در ويژه نامه برنامه درسي و صنعت
بررسی چالش ها و فرصتهای آموزش فلسفه به کودک و ارائه الگوئی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران
پژوهش در برنامه درسي فلسفه براي كودكان
تاريخ جلسات سال 1387 كميسيون توسعه واحدهاي استاني
جلسه دفاع از پايان نامه
صورتجلسه كميسيون روابط بين الملل
گزارش نيمه اول سال 87
گزارش آبان ماه 1387
گزارش آذر ماه 1387
برنامه گروه مطالعاتي فلسفه براي كودكان در همايش هشتم
خبرنامه الكترونيكي برنامه درسي آموزش فلسفه براي كودكان
اطلاعيه
اطلاعيه
اطلاعيه
اطلاعيه
اطلاعيه
اطلاعيه
اطلاعيه
صورتجلسه گروه‌هاي مطالعاتي برنامه درسي ايران مورخ 2/5/86
تاريخ برگزاري جلسات كميسيون پژوهش در سال 86
تاريخ برگزاري جلسات كميسيون نشر علي در سال 86
تاريخ برگزاري جلسات كميسيون روابط بين‌الملل در سال 86
تاريخ جلسات كميسيون توسعه گروه‌هاي مطالعاتي در سال 1386
تاريخ برگزاري جلسات كميسيون آموزش در سال 86
برنامه كميسيون آموزش در سال 1386
اطلاعيه
گزارش عملكرد كميسيون آموزش در سال 1385
اطلاعيه برگزاري نشست‌هاي علمي ماهانه سال 1386 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
چارچوب تهيه پروپوزال
آئين‌نامه كميسيون گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه
ضوابط تاسيس واحدهاي استاني انجمن مطالعات برنامه درسي ايران