گروپ برنامه درسی و فرهنگ برگزار میکند
پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001580.php