اطلاعیه دومین نشست کمیسیون نقد و ارزشیابی
پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001569.php