نشست علمي-ماهانه گروپ روش‌شناسي پژوهش
نخستين نشست گروپ روش‌شناسي پژوهش

با موضوع:
روش
پژوهشتركيبي: فرصت­هاوچالش­ها


سخنران: دکتر عبدالمهدی ریاضی،
استاد دانشگاه
Macquarie استرالیا

زمان:
شنبه 29 مهر ماه ساعت 4-6 بعدازظهر
مكان:
دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم انساني طبقه چهارم
 


ذخیره شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001168.php