نشست علمي ماهانه گروپ روش‌شناسي پژوهشي

انجمن مطالعات برنامه درسي برگزار مي‌كند

آخرین نشست از سری برنامه های گروپ روپ شناسي پژوهش

(Educational Research Methodology)

زمان: شنبه 20 خردادماه 1391 ساعت 5 بعدازظهر
عنوان: روش تحقیق

Grounded Theory

سخنران:
دكتر علي نوري
دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه ملایر

  )نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها ) که در جرگه روش های کیفی تحقیق قرار می گیرد برگزار خواهد شد

طبق معمول نشست هایمان، مقاله (مقالاتی) برای پیش مطالعه به پیوست ارسال می گردد تا غنای مباحث مطروحه در جلسه افزون گردد و درخواست چنین است که با سوالهای خویش به جلسه تسریف بیاورید

مکان: سالن علامه طبقه 4 دانشکده علوم انسانی دانشگاه نربیت مدرس

 

پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001129.php