نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
گزارش نشست مشترک انجمن و مؤسسه برنامه ریزی درسی

روز دوشنبه 31 خرداد از ساعت 8:30 الی 12 طبقه هشتم سازمان پژوهش محل برگزاری نشست علمی مشترک موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: بررسي کاربست و دلالتهای اجرایی پژوهش" بررسی ميزان انطباق اهداف راهنماي برنامه هاي درسي(دوره ابتدایی و راهنمايي) با اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش"بود. افراد شرکت کننده در میز گرد این نشست، که با حضور کارشناسان و مجموعه سیاستگذاران آموزشی ذی نفع در نتایج این پژوهش بر گزار شده بود عبارت بود از:

دکتر مهرمحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس؛

دکتر محمد حسنی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی؛

مهندس نوید، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش؛

حجت الاسلام ذوعلم، دبیر طرح تدوین سند برنامه درسی ملی؛

آقای یزدانی، مجری پژوهش؛

در ابتدای جلسه آقای یزدانی به ارائه خلاصه نتایج پژوهش مذکور پرداختند. طبق این پژوهش از

نتايج مقايسة اهداف راهنماي برنامه هاي درسي مواد درسي دوره ابتدايي و راهنمايي با اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نشان مي دهد، در مجموع 44% از اهداف مصوب دورة ابتدایی و راهنمایی با هیچکدام از اهداف راهنمای برنامه های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی پوشش داده نشده و مغفول مانده است. اين نتيجه به مفهوم آن است كه بر فرض تحقق همة اهداف برنامه هاي درسي قصد شده، حدود يك چهارم اهداف مصوب در دورة ابتدایی و  یک چهارم اهداف مصوب در دورة راهنمایی به دليل مغفول ماندن در برنامه هاي درسي دورة ابتدايي و راهنمايي امكان تحقق ندارند.

نتايج مقايسه نشان مي دهد، اهداف حیطة دانشی و مهارتی در راهنمای برنامه های درسی دورة ابتدایی و راهنمایی، بیش از حیطة دانشی و مهارتی اهداف مصوب و اهداف حیطة نگرشی کمتر از حیطة نگرشی اهداف مصوب مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان چنین استنباط کرد که در تعیین و تدوین اهداف راهنمای برنامه هاي درسي مواد درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی، توجه متعادلی به حيطه هاي سه گانة يادگيري نشده و اهداف تدوین شده به طور عمده در حوزة شناختي  و مهارتی است.

در ادامه مهندس نوید در راستای نتاج این پژوهش به ضرورت داشتن سیستم در مدیریت برنامه ها در آموزش و پرورش اشاره کردند. دکتر مهرمحمدی با برون یابی نتایج پژوهش فوق الذکر در سطح برنامه درسی اجرا شده و کسب شده  موضوع فقر تربیتی برون داد های آموزش پرورش را جدی دانستند. تاکید حجت الاسلام ذوعلم به ضرورت داشتن نظام هدف گذاری به جای داشتن گزاره هایی به عنوان هدف بود. دکتر حسنی اهمیت رصد اهداف و ضرورت بازنگری در اهداف هنگام تشخیص سنگینی و عدم تحقق اهداف را مطرح کردند. پس از طرح نظرات اعضای میزگرد، شرکت کنندگان در جلسه نیز سئوالات و نقطه نظرات خودشان را بیان داشتند.  

 گالری عکس ها