موسسات علمی و پژوهشی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
پژوهشكده خانواده
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي
مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
كميسيون انجمن‌هاي علمي

انجمن های بين المللی
انجمن بين المللي پيشرفت مطالعات برنامه درسي (International Association for the Advancement of Curriculum Studies)
انجمن تحقيقات آموزشي آمريكا(American Educational Research Association)
انجمن نظارت آموزشي و برنامه‌ريزي درسي(Association for Supervision and Curriculum Develompent)
شوراي جهاني برنامه درسي و آموزشي(Word Council for Curriculum and Instruction)
جامعه مطالعه دربارة تاريخ برنامه درسي(Society for the Study of Curriculum History)
انجمن امريكايي پيشرفت مطالعات برنامه درسي (American Association for the Advancement of Curriculum)
مؤسسه برنامه درسي و تعليم و تربيت (Curriculum and Pedagogy)

The world Association of Lesson

دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی
دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه تهران
دانشكده ه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا عليها سلام
دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي تربيت معلم
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشكده شهيد باهنر كرمان
دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
دانشگاه فرهنگيان

مجلات تخصصي حوزة برنامه درسي
Vocational Education Journal
Studies in Philosophy & Education
Studies in Higher Education
Research in Middle Level Education Online
Research in Higher Education
Research in Education
Research for Educational Reform
Reflective Practice
Curriculum and Teaching Dialogue
education review
Education quarterly review
Education Digest
Curriculum Inquiry
Curriculum Journal
Curriculum Review
Education in Art & Design
The International Journal of Art & Design Education
International Journal of Qualitative Studies in Education
International Journal of Research & Method in Education
International Review of Education
Issues in Education
International Journal for Lesson and Learning Studies

انجمن‌هاي علمي حوزه تعليم و تربيت
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
انجمن زبان شناسی ایران
انجمن «آموزش عالی» ایران
انجمن ترویج علم ایران
انجمن اولیاء و مربیان
انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي
انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران
انجمن مشاوره ایران

وبلاگ هاي مرتبط با برنامه ريزي درسي
دانشگاه مجازي
گفتگوي آكادميك
وبلاگ كميسيون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آموزش، پژوهش، پرورش
حرفه برنامه درسي
برنامه ريزي درسي
از علوم پايه تا علوم انساني
ميان رشته اي گرايي در آموزش عالي
خاطرات يك برنامه درسي
صداي سند ملي آموزش و پرورش
برنامه درسي و زبان فارسي
نگاهي از دريچه فرهنگ
وبلاگ تربيت معلم آينده

مؤسسات بين المللي
دفتر بین المللی تعلیم و تربیت
موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی
جامعه ژان پياژه
آرشيو ژان پياژه


Powered by MT Blogroll