دهمین سخنرانی ماهانه از سلسله نشست های تخصصی

دهمین سخنرانی ماهانه از سلسله نشست های تخصصی

تجربه ایرانی
اولین نشست گروپ برنامه درسی و فرهنگ در ترم جاری و دهمین سخنرانی از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی

سخنران: آقای دکتر مقصود فراستخواه

زمان: یکشنبه، ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۳و نیم تا ۵ و نیم
مکان: تهران، خیابان مفتح جنوبی، ساختمان سمیه، طبقه ۸ ام، سالن مدیران گروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.

مشتاق دیدار شما علاقمندان در این عصرانه تربیتی پائیزی