چهلمین نشست گروه تخصصی روش شناسی پژوهش

چهلمین نشست گروه تخصصی روش شناسی پژوهش

چهلمین نشست گروه
چهلمین نشست علمی - تخصصی گروه روش شناسی پژوهش های برنامه درسی با عنوان
نقد و بررسی روش شناسی و سایر مولفه های پژوهش های ارزشیابی در ایران

زمان : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 از ساعت 16 الی 18
محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم
چهلمین نشست گروهphoto5971968497296714897.jpg