رسم الخط کتاب های درسی دوره های تحصیلی بازنگری و اصلاح می شود

تاریخ انتشار : سه شنبه 5 مهر 1390

رسم الخط کتاب های درسی دوره های تحصیلی بازنگری و اصلاح می شود

با توجه به نقش کلیدی و بسیار موثروزارت آموزش و پرورش در حفظ و اشاعه زبان و ادب فارسی، انتظار می رود بشترین مصوبات مربوط به رسم الخط فرهنگستان در کتاب های درسی تجلی و نمود پیدا کند. بنابراین بر اساس تصمیمات جلسه مورخ 24 / 12 /88 فرهنگستان زبان و ادب فارسی مقرر شده است مواردی چون نگارش « یای کو تاه شده »، نوشتن « های» جمع و ... در کتب درسی حسب دوره های تحصیلی مر بوط بازنگری شوند
با توجه به نقش کليدي و بسيار موثروزارت آموزش و پرورش در حفظ و اشاعه زبان و ادب فارسي ، انتظار مي رود بشترين مصوبات مربوط به رسم الخط فرهنگستان در کتاب هاي درسي تجلي و نمود پيدا کند . بنابراين بر اساس تصميمات جلسه مورخ 24 / 12 /88 فرهنگستان زبان و ادب فارسي مقرر شده است مواردي چون نگارش « ياي کو تاه شده » ، نوشتن « هاي» جمع و ... در کتب درسي حسب دوره هاي تحصيلي مر بوط بازنگري شوند