کتاب سهراب سپهری

تاریخ انتشار : سه شنبه 5 مهر 1390

کتاب سهراب سپهری

کتاب سهراب سپهری اثر آقای منو چهر علی پور است که توسط انتشارات تیرگان منتشر شده است. در این کتاب تولد و دوران کودکی، آغاز مدرسه، بازی های کودکانه آن شاعر و نقاش زبر دست مورد بررسی قرار گرفته و به مباحثی چون تجلی عرفان در شعر سهراب، بررسی همه سویه پدیده کتاب رنگ و نگاه سهراب به اطرافیانش اشارت رفته است
کتاب سهراب سپهري اثر آقاي منو چهر علي پور است که توسط انتشارات تيرگان منتشر شده است. در اين کتاب تولد و دوران کودکي ، آغاز مدرسه ، بازي هاي کودکانه آن شاعر و نقاش زبر دست مورد بررسي قرار گرفته و به مباحثي چون تجلي عرفان در شعر سهراب ، بررسي همه سويه پديده کتاب رنگ و نگاه سهراب به اطرافيانش اشارت رفته است