تقدير از كميته علمي همايش خوراسگان
تقدير از كميته علمي همايش خوراسگان 1393
پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/gallery/001432.php