جلسه انتخابات هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي 24 آذر ماه 1390
جلسه انتخابات هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي 24 آذر ماه 1390پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/gallery/001021.php