تصاویر میزگرد بررسي کاربست و دلالتهای اجرایی پژوهش
تصاویر میزگرد بررسي کاربست و دلالتهای اجرایی پژوهشپرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/gallery/000757.php