اولین جلسه هیئت مدیره انجمن در سال 1389
اولین جلسه هیئت مدیره انجمن در سال 1389

پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/gallery/000683.php