اولين جلسه هيئت مديره در سال 88
اولين جلسه هيئت مديره در سال 88
پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/gallery/000546.php