نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه راهبردي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران 1391-1401

برنامه راهبردي انجمن مطالعات برنامة درسي ايران

1401-1391


به نام خدا

 

پیشگفتار

به منظور بازنگری و تدوین نسخة دوم برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران اقدامات زیر به عمل آمد:

1- نظر سنجی از اعضای انجمن: به منظور آسیب شناسی عملکرد انجمن و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی آن، پرسشنامه ای شامل 50 سؤال که در راستای اهداف راهبردی انجمن طراحی شده بود، در اختیار اعضای انجمن قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن اعلام نظر در مورد گزینه های اعلام هر سؤال، نظرات تکمیلی خود را نیز در ذیل هر پرسش ارائه نمایند. نتایج تحلیل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

2- تحلیل برنامه های سالانه انجمن طی 5 سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردی جهت تعیین  همپوشی ها وشکاف های موجود میان برنامه های کوتاه مدت و برنامه راهبردی.

3- بررسی و استفاده از برنامه های راهبردی انجمن ها، سازمان های علمی و فرهنگی و وزارت علوم و منابع علمی و تخصصی تدوین شده در این حوزه.

نتایج به دست آمده از اقدامات فوق با هم ترکیب و استنتاج های به عمل آمده در تدوین برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گرفت.

روش و نتایج نظر سنجی از اعضای انجمن:

            برای نظرسنجی از اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در مورد عملکرد انجمن، پرسشنامه ای با 50 سؤال 5 گزینه ای و 15 سؤال باز پاسخ برای دریافت پیشنهادها و نظرات اصلاحی، تدوین و جهت اعلام نظر به اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیتة تدوین برنامه راهبردی ارسال شد. پس از دریافت و اعمال نظرات، پرسشنامه اصلاح شده مجدد برای افراد ذکر شده ارسال و نظرات نهایی دریافت و پس از اعمال نظرات، پرسشنامه نهایی شد. برای دریافت نظرات اعضای انجمن، پرسشنامه به آدرس ایمیل اعضا و هیئت مدیره انجمن ارسال شد و برای اطلاع رسانی بیشتر، با پیام ریاست محترم انجمن، بر روی سایت انجمن قرار گرفت. نتایج به دست آمده از نظرات اعلام شده در پرسشنامه جمع بندی، تحلیل و در تدوین برنامه راهبردی مورد بهره برداری قرار گرفت.

منابع علمی و اسناد قانونی مورد استناد:

1-      چشم انداز علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

2- برنامة پنج سالة پنجم جمهوری اسلامی ایران

3- نقشة جامع علمی کشور

4- سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

5- قانون مدیریت خدمت کشوری

6- نتایج مطالعات میدانی

7- نتایج ارزشیابی از برنامه های سالانه انجمن

تجزيه و تحليل محيط دروني و بيروني انجمن مطالعات برنامة درسي ايران

بر اساس نتایج به دست آمده از نظر سنجی محیط درونی و بیرونی انجمن تحلیل شد و بر اساس آن اقدام به تدوین چشم انداز، رویکردها، اهداف و برنامه های راهبردی گردید.

الف – تحليل محيط دروني انجمن

الف-1- نقاط قوت

-          انسجام درونی و همدلی بین اعضا برای فعالیت های علمی؛

-          وجود جرأت ورزی علمی در پرتو تفکر جمعی؛

-          دارا بودن تفکر برنامه محور در فعالیت ها؛

-          دارا بودن ظرفیت علمی لازم برای تولید منابع علمی؛

-          داشتن مرجعیت علمی و اجتماعی در میان مراكز برنامه ریزی درسی و آموزشي؛

-          نگرش مثبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان اعضا؛

-          دارا بودن توانایی های علمی برای برگزاری همایش ها و نشست ها و کارگاه های علمی؛

-          حمایت متقابل اعضا از پیشرفت علمی و اجتماعی یکدیگر؛

-          توانایی برقراری ارتباط اعتمادساز و مؤثر با مراکز برنامه ریزی؛

-          افزایش تعاملات بین المللی.

الف-2- نقاط ضعف

-          کارآمد نبودن ساختار و تشکیلات و روش ها برای مشارکت و استفادة تمام عیار از ظرفیت اعضا؛

-          نداشتن امکانات سازمان یافته برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد بانک اطلاعات؛

-          ضعف تعامل حرفه اي افزاینده با انجمن هاي علمي و حرفه اي همسو؛

-          ضعف در بومی سازی دانش برنامه درسی و پاسخ به نیازها؛

-          ضعف در ارائة خدمات تخصصی به نهاد و سازمان های اجتماعی زیربط؛

-          اختصاص ندادن زمان كافي براي فعاليت هاي انجمن توسط اعضا و مسئولان منتخب؛

-          مشارکت کمرنگ در سياست گذاري هاي علمي و اجرايي برنامه ريزي درسي كشور؛

-          نداشتن منابع مالي و امکانات مادي پايدار؛

-          ضعف در برقراری ارتباط با رسانه های عمومی کشور.

ب- تحليل محيط بيروني انجمن

ب-1- فرصت ها

- فراهم بودن امکان تعامل و همکاری انجمن های علمی با یکدیگر؛

- حمایت و سازماندهی انجمن های علمی توسط وزارت علوم؛

- پذیرش جایگاه علمی انجمن توسط سیاستگذاران و مراکز برنامه ریزی و آموزشی کشور؛

- فراهم بودن زمينه هاي ارتباط و تعامل با مراكز علمي و تحقيقاتي درسطح ملي و بين المللي؛

- آغاز تحولات بنیادی در نظام آموزشي و برنامه ريزي درسي كشور؛

- آغاز تحولات اساسی در نظام علمی کشور و اهتمام به تولید علم بومی؛

- فراهم بودن زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي مناسب براي فعاليت انجمن؛

- اقبال روز افزون سیاست گذاران و برنامه ریزان از فعالیت های انجمن؛

- احساس نیاز به خدمات علمی برنامه ریزی درسی در سازمان ها و نهادهای علمی کشور؛

- افزایش جمعیت فارغ التحصیلان برنامه درسی و افزایش حضور آنها در مراکز سیاستگذاری و برنامه ریزی؛

- فراهم بودن امکان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعة ارتباطات علمی و تشکیلاتی؛

- افزایش تمايل دانشگاه‌های استان های مختلف کشور به مشارکت هایی از قبیل، ایجاد شعبه استانی، میزبانی همایش ها و انتشار  فصلنامه ها.

ب-2- تهديد ها

- محروم بودن انجمن های علمی از رسانه های عمومی کشور؛

- نبودن تعامل کافی با مراکز سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور به دلیل دولتی و متمركز بودن نظام سیاست گذاری آموزشی و برنامه ریزی درسی؛

- وجود محدودیت های ساختاری در مدیریت برنامه ریزی درسی و آموزشی کشور برای ایفای نقش سیاست گذاری، توسط انجمن؛

- عدم توجه جدی به نقش انجمن های علمی در بازسازی و نوسازی نظام برنامه ریزی و آموزشی کشور؛

-          عدم حمایت کافی در تأمین منابع پشتیبان مالی و امكانات مادی مناسب و پایدار برای مطالعات و تولیدات علمی انجمن ها؛

-          نبودن منابع و امکانات عمومی برای نشر و اشاعه اندیشه ها و تولیدات علمی انجمن های علمی؛

-          فراهم نبودن شرایط و تسهیلات برای همکاری های بین المللی؛

-          فراهم نبوده شرایط و امکانات ایجاد بانک ها و منابع اطلاعاتی مشترک با سایر انجمن های علمی و تحصصی همسو در سایر کشورهای جهان.

چشم انداز:

انجمن مطالعات برنامة درسی ایران، مردم نهادی ملی، غیر دولتی و غیر انتفاعی، متشکل از متخصصان و دانش آموختگان برنامة درسی است که از طریق همکاری و تعامل ملی و جهانی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری، در جهت توسعة دانش برنامة درسی با چشم اندازی جهانی و بومی سازی آن، بهبود کیفیت سیاستگذاری و عملکرد، ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای با پایبندی به اخلاق حرفه ای، فعالیت نموده و تلاش می کند به مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی نایل آید.

 

 رویکردها

1-       مشارکت، مديريت جمعی و مسئولیت پذیری

2-       پایبندی به اخلاق حرفه ای؛

3-       بومی سازی؛

4-       برنامه محوری

اهداف

1-       توليد و ترويج دانش برنامة درسي با توجه به نیازها؛

2-      ارتقاء كيفي محيط و عملكرد يادگيري در نظام آموزشي ايران؛

3-       فرهنگ سازي براي توليد و كاربرد برنامه هاي درسي مبتني بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)

4-      توسعة نظام نظارت حرفه ای و ارزشیابی از سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها

5-      توسعة اجتماعی علمی و حرفه ای متخصصان برنامه درسی

6-      توسعة تعامل و همکاری های سازمانی در سطح ملي و بين المللي.

راهبردها

1.       توسعة تعامل و همكاري هاي علمي در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

2.       اهتمام به توليد و اشاعة دانش برنامه درسی با تأکید بر بومی سازی

3.       اهتمام به هدايت حوزة نشر علمي در قلمرو برنامة درسي و نظارت بر آن

4.       فراهم نمودن زمینه های مشاركت در سياستگذاري و برنامه ریزی درسی

5.       بستر سازی برای توسعة مشاركت انديشمندان و صاحب نظران برنامه درسي و اعضای انجمن

6.         نقد و ارزیابی عملكرد نهادها و مؤسسات علمي، آموزشي و اجرایی

7.       تثيت منابع مالي و پشتيباني و ارتقاء بهره وری

8.       توسعة تعاملات و فعاليت هاي  مبتني بر فاوا (ICT)

9.       توسعة زمینه های مشاركت در سياستگذاري پژوهشي در حوزة برنامة درسي

10.   اهتمام به ارائه مشاوره و راهنمایی به نهادهاي علمي، آموزشي و اجرایی

11.   نقد و ارزيابي و صيانت از ارزش های فرهنگی و اخلاق حرفه ای انجمن

12.   حمايت از نوآوري، ابتكار، پويايي و موفقیت در حوزة برنامه درسی

13.   اهتمام در تأمين نياز هاي نهاد ها و مراكز ذيربط دولتي و غير دولتي در حوزه برنامه درسي

14.   كمك به تقويت هويت علمي، سازماني و حرفه اي دانشجويان رشته مطالعات برنامه درسي