نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
انتشار شماره 11 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انتشار شماره 11 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
بهار و تابستان 1394
در این شماره میخوانید

طراحي اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسي آموزش عالي ايران/ فروزان تنکابنی، دکتر علیرضا یوسفی ، دکتر نرگس کشتی آرای

رفتار شهروندي در تدريس: تأملي بر نقش پيش بين اخلاق حرفه اي استاد / دکتر حسن زین آبادی،بهاره عباس زادگان

 پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید/ دکتر صمد ایزدی،دکتر سید کاظم علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر ،مجتبی تجری

تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی/ دکتر حمیدرحیمی، مبیناغربا ، اکرم دهباشی

تبين شاخص­هاي نوآوري در هدف­های برنامه­هاي درسي رشته­های هنری و بررسي ميزان کاربست آنها/ ستاره موسوی ، دکتر محمدرضا نیلی ، دکتر احمدرضا نصر ، دکتر محمد مسعود

تحليل تجربه برنامه درسی تربيت مدرس رياضی در ايران و دلالت­های حاصل از آن برای برنامه درسی تربيت مدرس دانشگاه /دکتر عظیمه سادات خاکباز

عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل: تحلیل عامل/ یونس کریمی‌فردین‌پور