نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دريافت مجوز دوفصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
دريافت مجوز دوفصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي موفق به دريافت مجوز انتشار دو فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات برنامه درسي آموزش عالي شد.

سردبير: دكتر كوروش فتحي واجارگاه، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
صاحب امتياز: انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
اعضا هيئت تحريريه،
1.       دكتر محمدرضا بهرنگي، استاد دانشگاه تربيت معلم
2.       دكتر احمدرضا نصراصفهاني، دانشيار دانشگاه اصفهان
3.       دكتر حميدرضا آراسته، استاديار دانشگاه تربيت معلم4.       دكتر يدالله مهرعليزاده، دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز
5.       دكتر محمد يارمحمديان، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
6.       دكتر مژده وزيري، دانشيار دانشگاه الزهراء
7.       دكتر محمدرضا آهنچيان، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
8.       دكتر ابراهيم صالحي عمران، استاديار دانشگاه مازندران
9.       دكتر مقصود فراستخواه، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
10. دكتر احمدعلي  فروغي ابري، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
11. دكتر محمد حسن پرداختچي، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

اولويت‌هاي نگارشي دو فصلنامه عليم- پژوهشي "مطالعات برنامه درسي اموزش عالي"
- كيفيت ياددهي- يادگيري در آموزش عالي
- مطالعات ميان رسته‌اي در آموزش عالي
- تدريس در آموزش عالي
- طراحي و توليد برنامه‌هاي درسي در آموزش عالي
- برنامه درسي، اشتغال و آموزش عالي
- نظريه‌پردازي در آموزش عالي
- اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي آموزش عالي
- همكاري و تعاملات بين‌المللي در آموزش عالي
- نقش عوامل مؤثر در برنامه درسي آموزش عالي
- برنامه‌ درسي تربيت معلم
- مطالعات تطبيقي در آموزش عالي
- علم‌سنجي و برنامه درسي آموز شعالي
- مباني برنامه درسي در آموزش عالي
- حرفه‌گرايي در برنامه درسي آموزش عالي
- محيط‌هاي جديد ياددهي- يادگيري در آموزش عالي
- سياست‌گذاري در برنامه درسي آموزش عالي
- اموزش عالي غيررسمي و مداوم
- برنامه درسي پنهان در آموزش عالي
- نظارت و رهبري در برنامه درسي آموز شعالي
- برنامه درسي، رشد و بالندگي دانشجو
- ارزشيابي اعتباربخشي برنامه‌هاي درسي در آموزش عالي
- مشاركت ذينفعان در برنامه‌ريزي درسي اموزش عالي
- برنامه‌هاي درسي در آموزش عالي در قلمروهاي خاص (- آموزش علوم پزشكي - آموزش فني مهندسي - آموز ش هنر - آموزش علوم انساني)
علاقمندان مي‌توانند مقاله خود را جهت داوري به ايميل‌هاي زير ارسال نمايند.
khosravi2006_s@yahoo. com
dehbashi_a2002@yahoo.de