انتشار شماره 11 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیانتشار شماره 11 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
بهار و تابستان 1394
شماره 10 دوفصلنامه مطالعات برننامه درسی آموزش عالیشماره 10 دوفصلنامه مطالعات برننامه درسی آموزش عالی
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
پاییز و زمستان 1393
شماره 9 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی ایرانشماره 9 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
بهار و تابستان 1393
انتشار شماره 5 دوفصلنامه  مطالعات برنامه درسي آموزش عاليانتشار شماره 5 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال سوم- بهار و تابستان 1391
انتشار شماره 4دوفصلنامه  مطالعات برنامه درسي آموزش عاليانتشار شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال دوم- پاييز و زمستان 1390
انتشار شماره 3 دوفصلنامه  مطالعات برنامه درسي آموزش عاليانتشار شماره 3 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال دوم- بهار و تابستان 1390
انتشار شماره 2 دوفصلنامه  مطالعات برنامه درسي آموزش عاليانتشار شماره 2 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال اول- پاييز و زمستان 1389
انتشار شماره 1 دوفصلنامه  مطالعات برنامه درسي آموزش عاليانتشار شماره 1 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال اول- بهار و تابستان 1389