انتشار شماره 13 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی


در این شماره میخوانید:

سنتزپژوهی چالش­های برنامه­ های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو/ حسن کاویانی، دکتر احمدرضا نصر
برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی / دكتر مهدی محمدی، دکتر رحمت اله مرزوقی،  
دکتر جعفر ترک زاده، دکتر قاسم سلیمی، سیروس حدادنیا
ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)/ عبدالمجید دهقان، دکتر بهروز مهرام، دکترمرتضی کرمی.
رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقي دانشجويان از کیفیت برنامه درسی
/ دکتر حسين مومني مهموئي- زهرا صفدري
ویژگی­های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی
/ یاسین سعیدی دکتر حمیدرضا آراسته- دکتر حسن­رضا زین­آبادی
تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
/دکتر مرضیه دهقانی- عطیه جمشیدی
آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران
/ مریم محمودی- دکتر محمد خادمی کُله‌لو


پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/board/001428.php