نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
آيين نامه چاپ فصلنامه مشترك با انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
 
ضوابط مشاركت در انتشار نشريات علمي- پژوهشي
مصوب كميسيون نشر
انجمن مطالعات برنامه درسي به منظور ايجاد شرايط مناسب جهت انتشار افكار و نتايج پژوهشهاي حوزه برنامه درسي و با عنايت به ارتباط گسترده رشته مطالعات برنامه درسي با بسياري از شاخهها و حوزههاي علمي و در عين حال ضرورت حضور برنامهريزان درسي در تمامي عرصههاي نظام آموزشي، براساس اين مقررات طي مراحل زير به انتشار نشريه مشترك اقدام ميكند:
مرحله اول: موافقت اصولي
اين مرحله با حصول موارد زير انجام ميشود:
1.        مؤسسه متقاضي در حوزه مورد تقاضا براي انتشار نشريه داراي سوابق عملكردي مرتبط طي سه سال گذشته باشد.
2.        حوزه فعاليت نشريه با اهداف و فعاليتهاي انجمن مطالعات برنامه درسي مرتبط و قابل دفاع باشد.
3.        هزينههاي توليد و انتشار نشريه به طور كامل از سوي مؤسسه متقاضي پذيرفته شود.
مرحله دوم: موافقت قطعي
اين مرحله با احراز شرايط زير انجام ميشود:
1.    حداقل سردبير نشريه يا دو نفر از اعضاي هيئت تحريريه (با رعايت ويژگيهاي مندرج در آئيننامه انتشار نشريات علمي- پژوهشي كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) عضو هيئت علمي تمام وقت مؤسسه متقاضي باشند.
2.        برنامه و زمانبندي انتشار نشريه از سوي مؤسسه متقاضي ارائه شود.
3.        تركيب هيئت تحريريه براساس آئيننامه انتشار نشريات علمي- پژوهشي كميسيون نشريات علمي وزارت علوم تعيين ميشود.
مرحله سوم: ارزشيابي و نظارت
اين مرحله از وظايف انجمن محسوب ميشود كه با فعاليتهاي زير مرتبط است:
1.        انتشار نشريه بايد مطابق با برنامه ارائه شده از سوي مؤسسه مشاركت كننده كه به تأييد هيئت مديره انجمن رسيده باشد، انجام شود.
2.        عدول از يك نوبت انتشار نشريه طبق برنامهزمانبندي منجر به اخطار كتبي و در نوبت دوم موجب لغو قرارداد ميگردد.
كميسيون نشر علمي
نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟