نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
چارچوب گزارش تحليلي همايش‌هاي سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
با نام خدا
مقدمه
برگزاري همايش‌هاي سالانه جزء ثابت برنامه‌هاي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران تبديل شده است. هيئت مديره انجمن در جهت افزايش بهره‌وري اين فعاليت علمي كميسيون پژوهش را موظف ساخت تا با همكاري كميسيون آموزش به تدوين گزارش تحليل يا گزارش پاياني پس از اتمام هر يك از همايش‌هاي سالانه بپردازد. كميسيون پژوهش نيز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در جلسه مورخ 7/8/86 خود چارچوب ذيل را بدين منظور تصويب نمود.
اهداف گزارش:
-          اشاعه دانش برنامه درسي در حوزه مرتبط با همايش‌ها
-          ثبت و ضبط (مستندسازي) دستاوردهاي همايش‌هاي علمي
-          كمك به توسعه كاربست نتايج و پيشنهادهاي مطرح شده در حوزه‌هاي اجرا و پژوهش
ساختار گزارش:
-          بخش اول: گزارش دبير علمي از همايش شامل مباحثي چون اهميت موضوع، ميزان استقبال، چگونگي داوري مقالات، چگونگي برگزاري و نكات ويژه ديگر.
-          بخش دوم: ارائه خلاصه مباحث علمي مطرح شده در همايش كه از تازگي يا اهميت بيشتري برخوردار بوده است. اين بخش مي‌تواند با استفاده از نتايج فرايند داوري و با اتكاء به خلاصه مقاله برتر با تصميم دبير علمي انجام شود.
-          بخش سوم: ارائه توصيه‌هاي اجرايي و پژوهشي برآمده از مباحث بخش دوم يا آن چه مستقيم توسط صاحبان مقالات اين بخش مطرح شده است.
بخش چهارم: جمع‌بندي
اين بخش جنبه تحليلي داشته و بايد با دقت نظر علمي در خور تهيه شود. في‌الواقع در اين بخش تحليل و ارزيابي همايش از نظر علمي و محتوايي انجام مي‌گيرد كه معرف موضع رسمي انجمن است. همچنين در اين بخش چنان‌چه از ميان مباحث و پيشنهادها لازم است مواردي برگزيده شده و مورد تأكيد بيشتر قرار گيرد انجام خواهد گرفت كه اين نيز بايد منعكس كننده ديدگاه انجمن باشد.
سازمان اجرايي:
-          تشكيل كميته فرعي تدوين گزارش پاياني ذيل كميته علمي همايش و با مسئوليت دبر علمي (3 تا 4 نفر)
-          ارائه پيش نويس گزارش حداكثر 3 ماه پس از برگزاري همايش به هيئت مديره براي تصويب
نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟