نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه راهبردي انجمن مطالعات

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در پاييز 1385  به  تهيه و تدوين برنامه راهبردي پرداخت و با همت اعضاء محترم كميسيون استراتژيك و اعضاء محترم هيئت مديره اين برنامه در چند جلسه و طي مراحلي بررسي شد. برنامه راهبردي انجمن در اولين جلسه هيئت مديره در سال 86 كه در تاريخ23/1/86 برگزار شد به تصويب رسيد.