نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1385

گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1385 توسط رئيس هيأت مديره انجمن (دكتر محمود مهرمحمدي) در ارديبهشت ماه 1386طراحي و تدوين شد.