نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1386

با نام خدا

لوازم اجرايي برنامه سال 1386

الف: تعهدات عمومي اعضاء هيئت مديره
1. شركت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هيئت مديره (طبق برنامه از پيش تعيين شده)
2. فعال كردن ايميل و برقراري ارتباط متقابل با دبيرخانه از طريق ايميل
3. اهتمام به شركت در جلسات و نشست‌هاي رسمي انجمن (همايش‌ها، نشست‌هاي ماهانه و...)
4. همكاري فعال در توليد خبرنامه
5. نظارت فعال بر عملكرد سايت
6. مشاركت در اجراي برنامه‌هاي كميسيون توسعه واحدهاي استاني

ب: تعهدات رؤساي كميسيون‌ها
1. اختصاص دوساعت در هفته به دبيرخانه
2. فعال كردن دبير كميسيون و كاهش انتظارات از دبيرخانه
4. تقويت توان كميسيون با جلب مشاركت افراد جديد