نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1384

گزارش عملكرد انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 84  توسط رئيس هيأت مديره انجمن (دكتر محمود مهرمحمدي) در فروردين ماه 1385طراحي و تدوين شد.

گزارش عملكرد...