سال سوم، شماره دوازدهم

تاریخ انتشار: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389

هدف های گروه انشا و نگارش

بستر سازی مناسب برای برنامه ریزی واقعی برای این درس و خارج نمودن انشا ونگارش از مجموعه برنامه درسی پوچ.

ادامه »

فصلنامه انشا و نگارش بستری برای تحقق اهداف گروه انشا

اعضای گروه انشا و نگارش انجمن مطالعات برنامه درسی با ارائه مقالات و روش های تدریس در زمینه آموزش انشا همکاری مستمری در تولید محتوا و تغییر نگرش سنتی نسبت به درس انشا با داشته اند. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

ادامه »

میز گرد نقد و تحلیل کتاب فارسی اول راهنمایی

درسی آقای سید مططفی طباطبایی وسید حسین حسینی نژاد و سرکارخانم جمالی درمحل اتاق کنفرانس انجمن برگزار شد

ادامه »

تشکیل دوجلسه گروه انشا در فروردین و اردیبهشت 89

به منظو ربرنامه ریزی برای پی گیری اهداف ونیز ترسیم بنامه سال جاری گروه تا کنون 2نشست اعضای گروه برگزار شده است.

ادامه »
تعداد کل : 4 صفحه 1 از 1
1