اعضا جديد هيات مديره انجمن: دكتر محمود مهرمحمدي (رئيس انجمن) دكتر حسن ملكي (نايب رييس انجمن) دكتر عليرضا عصاره (خزانه دار انجمن) دكتر مجيد علي عسگري عضو اصلي، دكتر علي حسيني خواه عضو اصلي
محورهای همايش: الف) فاصله نظر و عمل در اسناد سیاستگذاری • سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش • برنامه درسی ملی • سایر اسناد مرتبط با موضوع ب) فاصله نظر و عمل در تدوین برنامه های درسی • برنامه های مربوط به دوره های تحصیلی • برنامه های مربوط به موضوعات یا مواد درسی ج) فاصله نظر و عمل در اجرای برنامه های درسی • عاملیت پرسنل ستادی • عاملیت مدیران آموزشی • عاملیت معلمان د) آسیب شناسی نظر بدون عمل • فرصت ها و تهدید ها در سطح ملی • فرصت ها و تهدید ها در سطح بین المللی • تجارب کشورها در این زمینه ه) آسیب شناسی عمل بدون نظر • فرصت ها و تهدید ها در سطح ملی • فرصت ها و تهدید ها در سطح بین المللی و) کنشگری فکورانه فعالان حوزه نظر و عمل • تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای نظریه ورزی فاقد ارتباط با حوزه عمل • تبیین فرصت ها و تهدیدهای عمل‌گرایی فاقد پشتوانه نظری رئیس کنفرانس: دکتر محمد تقی احمدی دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمود مهرمحمدی دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر جواد حاتمی ادامه ...
ویژه ها:
انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می كند. مركز انجمن در شهر تهران به نشانی نشاني خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي- طبقه دوم- اتاق 202 ميباشد ادامه ...
وبلاگ گروپ برنامه درسي و تربيت معلموبلاگ گروپ برنامه درسی و هنروبلاگ گروپ برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانهفصلنامه مطالعات برنامه درسي دوفصلنامه برنامه درسي: نظريه و عملوبلاگ گروپ برنامه درسي و فرهنگوبلاگ گروپ علوم اعصاب و برنامه درسيوبلاگ گروپ روش‌شناسي پژوهشمركز منابع برنامه درسي وابسته به دانشنامه ايراني برنامه درسيدانشنامه مطالعات برنامه درسی
به روز شده ها: