باز آمد بوي ماه مهر- آغاز سال تحصيلي 1396-1395 بر شما مبارك
فرهنگ زیر بنای هرنوع فکر و عمل انسانی است که تعلیم و تربیت به مانند سایر فعالیت های بشری در درون آن صورت می گیرد. فرهنگ ظرفی است که فعالیت دیگر انسان را به عنوان مظروف در خود می گیرد. از این رو تصمیم ها و اقدام هایی که زمینه تهیه برنامه درسی، تدریس، ارزشیابی، پژوهش، فعالیت یادگیرنده و نقش هدایتی موسسه آموزشی اتخاذ می شود، تحت تاثیر این مهم قرار می گیرد. تبادلات فرهنگی جوامع مختلف در عصر امروز با بهره گیری از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که موجب شده فرهنگ بومی کشورها در سطح وسیع از فرهنگ سایر کشورها تاثیر پذیرفته و بر آنها تاثیر بگذارد. بر این اساس فرهنگ می تواند بر مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی در سطوح آموزش عمومی و آموزش عالی تاثیر بگذارد. از طرفی فرهنگ و بستر اجتماعی دستاوردهای علمی و تربیتی نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با توجه به نقش فرهنگ در شکل دهی فرآیندهای فکری و عملی اجتماع و نقش برنامه درسی در آن «چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» به بررسی این موضوع اختصاص یافته است. ادامه ...
ویژه ها:
انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می كند. مركز انجمن در شهر تهران به نشانی نشاني خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي- طبقه دوم- اتاق 202 ميباشد ادامه ...
وبلاگ گروپ برنامه درسي و تربيت معلموبلاگ گروپ برنامه درسی و هنروبلاگ گروپ برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانهفصلنامه مطالعات برنامه درسي دوفصلنامه برنامه درسي: نظريه و عملوبلاگ گروپ برنامه درسي و فرهنگوبلاگ گروپ علوم اعصاب و برنامه درسيوبلاگ گروپ روش‌شناسي پژوهشمركز منابع برنامه درسي وابسته به دانشنامه ايراني برنامه درسيدانشنامه مطالعات برنامه درسی
به روز شده ها: