انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تجربه ایرانی

دهمین سخنرانی ماهانه از سلسله نشست های تخصصی

اولین نشست گروپ برنامه درسی و فرهنگ در ترم جاری و دهمین سخنرانی از سلسله نشست های برنامه درسی و فرهنگ: تجربه ایرانی

سخنران: آقای دکتر مقصود فراستخواه

زمان: یکشنبه، ۶ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۳و نیم تا ۵ و نیم

ادامه »
جشنوارۀ دکتر علی شریعت‌مداری

نخستین دورۀ جشنوارۀ دکتر علی شریعت‌مداری برگزار می‌شود

به کوشش انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران؛ نخستین دورۀ جشنوارۀ دکتر علی شریعتمداری برگزار می‌شود.

رساله‌های برتر دکتری حوزۀ برنامۀ درسی در جشنوارۀ دکتر علی شریعتمداری تقدیر می‌شوند. این نوبت از جشنواره با دبیری علمی دکتر نرگس کشتی‌آرای، مهر۱۳۹۷ در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

ادامه »
کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی

اطلاعیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مبنی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران همگام با سایر اندیشمندان و انجمن های علمی فعال در حوزه های مربوط، ضمن ابراز حمایت از مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش«کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»نکات تحلیلی ذیل را یادآور می شود

ادامه »
نعمت اله موسی پور

اطلاعیه نهمنین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ

تجربه زیسته برنامه ریزی درسی تربیت معلم
روایتی از نعمت اله موسی پور - هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

زمان : یکشنبه 6 خرداد 1397 از ساعت 15:30 الی 17:30
محل برگزاری : دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه، سالن کنفرانس

ادامه »
چهلمین نشست گروه

چهلمین نشست گروه تخصصی روش شناسی پژوهش

چهلمین نشست علمی - تخصصی گروه روش شناسی پژوهش های برنامه درسی با عنوان
نقد و بررسی روش شناسی و سایر مولفه های پژوهش های ارزشیابی در ایران

زمان : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 از ساعت 16 الی 18
محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم

ادامه »

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.